19 grudnia Sesja Rady Gminy

O G Ł O S Z E N I E

W dniu 19 grudnia 2019 r. (czwartek) o godzinie 1500 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Dąbrowa, odbędzie się sesja Rady Gminy.

Porządek obrad:    

 1. Sprawy regulaminowe:
  1. otwarcie sesji,
  2. stwierdzenie prawomocności obrad,
  3. przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
 2. Sprawozdanie Wójta z działalności  w okresie między sesjami.
 3. Podjęcie uchwał w sprawach:
 1. przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Dąbrowa na rok 2020,
 2. zmiany uchwały Nr XX/142/16 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 18 sierpnia 2016 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania,
 3. wprowadzenia zmiany do Uchwały Nr XI/97/19 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Dąbrowa,
 4. określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez gminę Dąbrowa oraz określenia liczby punktów i dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów,
 5. zmiany Uchwały Nr IV/26/18 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dąbrowa na 2019 rok,
 6. ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019,
 7. uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej,
 8. uchwalenia budżetu gminy Dąbrowa na 2020 rok.
 1. Interpelacje radnych i odpowiedzi na interpelacje.
 2. Wolne wnioski i zapytania.

 

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY DĄBROWA
/-/ Mariusz Konopa

Opublikował(a): Katarzyna Dworczak
Data publikacji: 13-12-2019 09:11
Przewiń do góry