28 listopada Sesja Rady Gminy

O G Ł O S Z E N I E

W dniu 28 listopada 2019 r. (czwartek) o godzinie 1500 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Dąbrowa, odbędzie się sesja Rady Gminy.

Porządek obrad:    

 1. Sprawy regulaminowe:
  1. otwarcie sesji,
  2. stwierdzenie prawomocności obrad,
  3. przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
 2. Sprawozdanie Wójta z działalności  w okresie między sesjami.
 3. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2017-2020.
 4. Podjęcie uchwał w sprawach:
 1. zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji na wymianę źródeł ogrzewania z udziałem środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 - 2020 w ramach projektu „Wymiana źródeł ogrzewania na ekologiczne w gminie Dąbrowa – działania pilotażowe”,
 2. uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019-2021
 3. zmiany uchwały Nr VII/50/19 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2019 roku za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Dąbrowa,
 4. zmiany uchwały nr XXII/151/12 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 września 2012 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Dąbrowa
 5. przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dąbrowa,
 6. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku od nieruchomości na 2020 rok,
 7. określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2020 rok,
 8. zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne,
 9. metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty,
 10. określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Dąbrowa w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowywania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi,
 11. zmiany Uchwały Nr IV/26/18 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dąbrowa na 2019 rok,
 12. zmiany uchwały Rady Gminy Dąbrowa Nr IV/25/18 z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.
 1. Interpelacje radnych i odpowiedzi na interpelacje.
 2. Wolne wnioski i zapytania.
                                                                                                                                    

                                                                                                                    PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY DĄBROWA                                                                                                                                                          /-/ Mariusz Konopa

                    

                       

Opublikował(a): Katarzyna Dworczak
Data publikacji: 22-11-2019 12:03
Przewiń do góry