26 września Sesja Rady Gminy

O G Ł O S Z E N I E

W dniu 26 września 2019 r. (czwartek) o godzinie 1500 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Dąbrowa, odbędzie się sesja Rady Gminy.

Porządek obrad:    

 1.  Sprawy regulaminowe:
  1. otwarcie sesji,
  2. stwierdzenie prawomocności obrad,
  3. przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
 2. Sprawozdanie Wójta z działalności  w okresie między sesjami.
 3. Przyjęcie informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2019 r.
 4. Podjęcie uchwał w sprawach:
 1. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Dąbrowa obejmującego część obrębu wsi Chróścina,
 2. określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Dąbrowa, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów,
 3. stwierdzenia zakończenia działalności Publicznego Gimnazjum im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego poety-żołnierza AK w Żelaznej,
 4. zmiany uchwały Nr XXII/152/16 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 października 2016 r. w sprawie wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej
  i organizacyjnej jednostek organizacyjnych Gminy Dąbrowa,
 5. zmiany uchwały Nr XXV/169/09 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 26 marca 2009 r.  w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek
  i szczegółowe warunki przyznawania dodatków za: wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania
  i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i szczegółowe zasady przyznawania
  i wypłacania dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Dąbrowa
 6. zmiany uchwały Nr XLIV/313/18 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 września 2018 r. w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe,
 7. zmiany Uchwały Nr IV/26/18 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dąbrowa na 2019 rok,
 8. zmiany uchwały Rady Gminy Dąbrowa Nr IV/25/18 z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.
 1. Interpelacje radnych i odpowiedzi na interpelacje.
 2. Wolne wnioski i zapytania.

 

PRZEWODNICZĄCY
                                                                                                                        RADY GMINY DĄBROWA
                                                                                                                       
/-/ Mariusz Konopa

Opublikował(a): Katarzyna Dworczak
Data publikacji: 20-09-2019 12:20
Przewiń do góry