„Stypendium szkolne 2019/2020''

Przypominamy o możliwości składania wniosków o przyznanie stypendium szkolnego. Są one przyznawane dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Dąbrowa znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo – wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy uczeń pochodzi z rodziny niepełnej.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 528,00 zł netto.

Stypendium szkolne jest przyznawane w formie refundacji poniesionych kosztów. Warunkiem wypłaty świadczenia jest poniesienie przez rodzica kosztów na cele edukacyjne dziecka.

Termin składania wniosków upływa: 16 września 2019 r.

Szczegóły udziela Gminny Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Dąbrowie tel. 77/464-10-73 lub 77/ 464-10-10 w. 216”

Opublikował(a): Katarzyna Dworczak
Data publikacji: 09-09-2019 10:34
Przewiń do góry