29 sierpnia Sesja Rady Gminy

O G Ł O S Z E N I E

W dniu 29 sierpnia 2019 r. (czwartek) o godzinie 1400 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Dąbrowa, odbędzie się sesja Rady Gminy.

Porządek obrad:    

 1. Sprawy regulaminowe:
  1. otwarcie sesji,
  2. stwierdzenie prawomocności obrad,
  3. przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
 2. Sprawozdanie Wójta z działalności  w okresie między sesjami.
 3. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji na wymianę źródeł ogrzewania z udziałem środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 - 2020 w ramach projektu „Wymiana źródeł ogrzewania na ekologiczne w gminie Dąbrowa – działania pilotażowe”,
  2. utworzenia jednostki budżetowej Gminy Dąbrowa pod nazwą Publiczny Żłobek w Żelaznej i nadania jej statutu,
  3. ustalenia wysokości opłat za pobyt dzieci, warunków częściowego zwolnienia od ponoszenia opłat oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie w Publicznym Żłobku w Żelaznej,
  4. przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi, dziennymi opiekunami, podmiotami zatrudniającymi dziennych opiekunów oraz osobami fizycznymi prowadzącymi na własny rachunek działalność dziennego opiekuna,
  5. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Dąbrowa obejmującego część obrębu wsi Dąbrowa i części obrębu wsi Karczów,
  6. zmiany uchwały Nr XXV/169/09 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 26 marca 2009r.  w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków za: wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę Dąbrowa,
  7. określenia zasad dowozu uczniów do szkół, wobec których Gmina Dąbrowa nie ma ustawowego obowiązku zapewnienia bezpłatnego transportu,
  8. współdziałania na rzecz przygotowania i realizacji projektu pn. „Przedszkola dla wszystkich przyjazne 2”.,
  9. przyjęcia projektu ,, Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Dąbrowa’’,
  10. uchylenia Uchwały Nr X/77/19 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Dąbrowa,
  11. ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Dąbrowa,
  12. zmiany Uchwały Nr IV/26/18 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dąbrowa na 2019 rok,
  13. zmiany uchwały Rady Gminy Dąbrowa Nr IV/25/18 z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej,
  14. emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu,
 4. Interpelacje radnych i odpowiedzi na interpelacje.
 5. Wolne wnioski i zapytania.
                                                                                                                           PRZEWODNICZĄCY
                                                                                                                          RADY GMINY DĄBROWA
                                                                                                                         
  /-/ Mariusz Konopa
Opublikował(a): Katarzyna Dworczak
Data publikacji: 23-08-2019 13:14
Przewiń do góry