Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dąbrowa OBRĘB CIEPIELOWICE

GP.6720.3.2017.MP                                                                                                             Dąbrowa, 8 sierpnia 2019 r.

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Dąbrowa
o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dąbrowa oraz możliwości zapoznania się z dokumentacją w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu zmiany studium


 

Na podstawie art. 11 pkt. 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn.zm.) zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dąbrowa wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach 16 sierpnia do 6 września 2019 r. w Urzędzie Gminy Dąbrowa, ul. Ks. Prof. J. Sztonyka 56 w Dąbrowie, w pokoju nr 108, w godzinach pracy urzędu. Projekt zmiany studium w terminie wyłożenia podlega również publikacji na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Dąbrowa. Zmiana studium dotyczy obrębu Ciepielowice.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie studium rozwiązaniami odbędzie się 5 września 2019 r. w Urzędzie Gminy Dąbrowa, ul. Ks. Prof. J. Sztonyka 56 w Dąbrowie, w sali nr 106, o godzinie 15.00.

Zgodnie z art. 11 pkt. 8 z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn.zm.), osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu studium. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Dąbrowa z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do 30 września 2019 r.

Jednocześnie na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 2 i 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn.zm.) zawiadamiam o możliwości zapoznania się z dokumentacją ww. projektu w ramach prowadzonej strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Wnioski i uwagi w związku ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko do ww. projektu należy składać do dnia 30 września 2019 r., na piśmie, na adres: Urząd Gminy Dąbrowa, ul. Ks. Prof. J. Sztonyka 56, 49-120 Dąbrowa lub drogą elektroniczną na adres: lub osobiście do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy Dąbrowa. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Dąbrowa.

Na podstawie art. 11a i 8a ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenia o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016 r.) w związku z ustawą
z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 z późn. zm.) informuję, że:

 1. W związku z przetwarzaniem przez Wójta Gminy Dąbrowa, danych osobowych, uzyskanych
  w toku prowadzenia postępowania dotyczącego zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dąbrowa przysługuje Pani/Panu prawo, o którym mowa w art. 15 ust. 1 lit. g rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
  27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1,
   z późn. zm.), jeżeli nie wpływa to na ochronę praw i wolności osoby, od której dane
  te pozyskano.
 2. Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Dąbrowa, z siedzibą przy ulicy Ks. prof. J. Sztonyka 56, 49-120 Dąbrowa, jest Wójt Gminy Dąbrowa.
   
 3. W razie pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania Państwa danych osobowych w naszej jednostce, praw Państwu przysługujących, prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, którym jest Pan Marcin Tynda, kontakt e-mail: ido@efigo.pl lub kontakt listowny: Urząd Gminy Dąbrowa, ul. Ks. prof. J. Sztonyka 56, 49-120 Dąbrowa.
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit a i c RODO w celu opracowania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dąbrowa, na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2018 r. poz. 1945 z późn.zm.).
 5. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy (dane obowiązkowe: imię, nazwisko, nazwa, adres).
 6. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest pozostawienie uwagi i wniosku bez rozpatrzenia.
 7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 8. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być wyłącznie:
  1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające
   na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z naszą jednostką przetwarzają dane osobowe.
 9. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresie sporządzania projektu zmiany studium oraz w obowiązującym okresie archiwizacji - zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r.
  o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2019 r. poz. 553 z późn. zm.).
 10. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
 11. Przekazywanie Państwa danych do państwa trzeciego – nie stosuje się.

 

Wójt Gminy Dąbrowa
Katarzyna Gołębiowska-Jarek

 

Opublikował(a): Katarzyna Dworczak
Data publikacji: 08-08-2019 14:23
Przewiń do góry