27 czerwca Sesja Rady Gminy

O G Ł O S Z E N I E

W dniu 27 czerwca 2019 r. (czwartek) o godzinie 1400 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Dąbrowa, odbędzie się sesja Rady Gminy.

Porządek obrad:   

1) Sprawy regulaminowe:

a) otwarcie sesji;

b) stwierdzenie prawomocności obrad;

c) przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.

2) Sprawozdanie Wójta z działalności  w okresie między sesjami.

3) Przedstawienie raportu o stanie gminy

4) Debata nad raportem o stanie gminy

5) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wójtowi wotum zaufania.

6) Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu gminy, sprawozdania finansowego i informacji o stanie mienia komunalnego gminy

7) Przedstawienie opinii regionalne izby obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu,

8) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dabrowa za 2018 rok.

9) Przedstawienie opinii komisji rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu gminy.

10) Przedstawienie wniosku komisji rewizyjnej w sprawie absolutorium dla wójta.

11) Przedstawienie opinii regionalnej izby obrachunkowe w sprawie wniosku komisji rewizyjnej w sprawie absolutorium dla wójta

12) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia/nieudzielenia absolutorium.

13) Podjęcie uchwał w sprawie:

 1. zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Dąbrowie za 2018 rok,
 2. zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie za 2018 rok,
 3. zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego bilansu Gminy Dąbrowa za 2018 rok,
 4. określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego,
 5. ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Dąbrowa,
 6. wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej mienie komunalne gminy położonej w Mechnicach,
 7. wyrażenia zgody na zbycie na nieodpłatne nabycie przez Gminę Dąbrowa nieruchomości położonej w Dąbrowie,
 8. zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych,
 9. udzielenia w 2019 roku dotacji Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Wawrzyńca w Dąbrowie na prace konserwatorskie kościoła p.w. św. Wawrzyńca w Dąbrowie,
 10. trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Dąbrowa oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania,
 11. planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Dąbrowa oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze gminy,
 12. ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Dąbrowa,
 13. zmiany Uchwały Nr IV/26/18 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dąbrowa na 2019 rok.

14). Interpelacja radnych i odpowiedzi na interpelacje.

15). Wolne wnioski i zapytania.

 

                                                                                                                                   PRZEWODNICZĄCY

    RADY GMINY DĄBROWA

    /-/ Mariusz Konopa

Opublikował(a): 
Data publikacji: 24-06-2019 09:05
Przewiń do góry