30 maja - Sesja Rady Gminy

Dnia 30 maja 2019 r. (czwartek) o godzinie 1400 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Dąbrowa, odbędzie się sesja Rady Gminy.

Porządek obrad: 

 1. Sprawy regulaminowe:
  1. otwarcie sesji,
  2. stwierdzenie prawomocności obrad,
  3. przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
 2. Sprawozdanie Wójta z działalności  w okresie między sesjami.
 3. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Dąbrowie za rok 2018.
 4. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Dąbrowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
  i wolontariacie za rok 2018.
 5. Ocena zasobów pomocy społecznej za 2018 r.
 6. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w gminie Dąbrowa za 2018 r.
 7. Zmiana uchwały nr XXIV/162/16 z dnia 29 grudnia 2016r Rady Gminy Dąbrowa w sprawie przyjęcia i realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2020.
 8. Tryb i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego w Dąbrowie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
 9. Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Dąbrowa obejmującego część obrębu wsi Prądy w rejonie „węzła Opole Zachód”.
 10. Przyjęcie aktualizacji „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Dąbrowa”.
 11. Wybory sołtysa i rady sołeckiej w sołectwie Żelazna.
 12. Określenie zasad udzielania dotacji z budżetu Gminy Dąbrowa na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków.
 13. Wystąpienie Gminy Dąbrowa ze Związku Gmin Śląska Opolskiego w Opolu.
 14. Ustalenie tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć pedagoga, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego, doradcy zawodowego oraz nauczyciela pracującego z grupami obejmującymi dzieci 6 – letnie i dzieci młodsze w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Dąbrowa.
 15. Udzielenie dotacji z budżetu gminy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dąbrowie.
 16. Zmiana Uchwały Nr IV/26/18 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dąbrowa na 2019 rok.
 17. Zmiana uchwały Rady Gminy Dąbrowa Nr IV/25/18 z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.
 18. Załatwienie skargi z dnia 21.03.2019 r. na Dyrektora Gminnego Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół i Przedszkoli Pana Grzegorza Jeziorańskiego.
 19. Interpelacje radnych i odpowiedzi na interpelacje.
 20. Wolne wnioski i zapytania. 
   

  PRZEWODNICZĄCY
  RADY GMINY DĄBROWA
  /-/ Mariusz Konopa

Opublikował(a): Katarzyna Dworczak
Data publikacji: 27-05-2019 11:47
Przewiń do góry