Fundusz Sołecki Skarbiszów 2012

Na rok 2012,  dla sołectwa Skarbiszów, została przyznana kwota w wysokości 14.735,00 zł.***

Zadania planowane do realizacji w ramach funduszu sołeckiego w roku 2012

  1. Wymiana okien w kuchni i pomieszczeniu gospodarczym świetlicy wiejskiej  – koszt zadania: 4.000,00zł
  2.  Budowa budynku gospodarczego oraz podwyższenie siatki ogrodzeniowej znajdującej się na terenie świetlicy wiejskiej - koszt zadania: 4.500,00 zł
  3. Montaż stołu kamiennego do tenisa na dworze- koszt zadania: 5.235,00 zł
  4. Remont przystanku przy ul. Narockiej w Skarbiszowie - koszt zadania: 1.000,00 zł

 

*** Zgodnie z art. 2 ust. 1 i 2 ustawy z 20.02.2009r. o funduszu sołeckim, wysokość środków wyliczana jest według wzoru:

 F =    { 2 + __Lm__ }  x Kb

                      100

F- wysokość środków przeznaczonych na dane sołectwo, jednak nie więcej niż dziesięciokrotność Kb

Lm – liczba mieszkańców sołectwa wg. stanu na dzień 30 czerwca roku poprzedzającego rok budżetowy, określona na podstawie prowadzonego przez gminę zbioru danych stałych mieszkańców

Kb – kwota bazowa – obliczona jako iloraz wykonanych dochodów bieżących danej gminy, o których mowa w przepisach o finansach publicznych, za rok poprzedzający rok budżetowy o dwa lata oraz liczby mieszkańców zamieszkałych na obszarze danej gminy, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok budżetowy o dwa lata, ustalonej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego

Opublikował(a): Katarzyna Gołębiowska-Jarek
Data publikacji: 14-03-2012 08:51
Przewiń do góry