Zawiadomienie o zwołaniu Sesji Rady Gminy Dąbrowa

O G Ł O S Z E N I E

W dniu 28 marca 2019 r. (czwartek) o godzinie 1600 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Dąbrowa, odbędzie się sesja Rady Gminy.

Porządek obrad:  

 1. Sprawy regulaminowe:
  1. otwarcie sesji,
  2. stwierdzenie prawomocności obrad,
  3. przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
 2. Sprawozdanie Wójta z działalności  w okresie między sesjami.
 3. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz wypoczynku dzieci i młodzieży na terenie Gminy Dąbrowa w 2018r - Gminne Zrzeszenie LZS w Dąbrowie i KS Dąbrowa
 4. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego w gminie Dąbrowa za 2018 rok.
 5. Przyjęcie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt dla Gminy Dąbrowa w roku 2019.
 6. Wyrażenie zgody na wydzierżawienie gruntów na rzecz dotychczasowych dzierżawców.
 7. Wyrażenie zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej mienie komunalne gminy.
 8. Przystąpienie do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Dąbrowa w obrębie wsi Narok.
 9. Plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2019 roku za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Dąbrowa.
 10. Inkaso podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso.
 11. Inkaso opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso.
 12. Zmiana Uchwały Nr IV/26/18 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dąbrowa na 2019 rok.
 13. Zmiana uchwały Rady Gminy Dąbrowa Nr IV/25/18 z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.
 14. Interpelacje radnych i odpowiedzi na interpelacje.
 15. Wolne wnioski i zapytania.

Przewodniczący Rady Gminy Dąbrowa
/-/ Mariusz Konopa

 

 

       

Opublikował(a): Katarzyna Dworczak
Data publikacji: 22-03-2019 09:25
Przewiń do góry