Fundusz Sołecki Dąbrowa 2012

Na rok 2012,  dla sołectwa Dąbrowa, została przyznana kwota w wysokości 25.275,00 zł.***

Zadania planowane do realizacji w ramach funduszu sołeckiego w roku 2012

  1. Zagospodarowanie - przekształcenie byłego zbiornika p.poż. obok poczty w Dąbrowie na skwer z zielenią i ławkami – koszt zadania:19.700,00zł
  2. Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa Dąbrowa- koszt zadania: 5.575,00 zł

 

*** Zgodnie z art. 2 ust. 1 i 2 ustawy z 20.02.2009r. o funduszu sołeckim, wysokość środków wyliczana jest według wzoru:

 F =    { 2 + __Lm__ }  x Kb

                      100

F- wysokość środków przeznaczonych na dane sołectwo, jednak nie więcej niż dziesięciokrotność Kb

Lm – liczba mieszkańców sołectwa wg. stanu na dzień 30 czerwca roku poprzedzającego rok budżetowy, określona na podstawie prowadzonego przez gminę zbioru danych stałych mieszkańców

Kb – kwota bazowa – obliczona jako iloraz wykonanych dochodów bieżących danej gminy, o których mowa w przepisach o finansach publicznych, za rok poprzedzający rok budżetowy o dwa lata oraz liczby mieszkańców zamieszkałych na obszarze danej gminy, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok budżetowy o dwa lata, ustalonej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego

Opublikował(a): Katarzyna Gołębiowska-Jarek
Data publikacji: 13-03-2012 13:35
Przewiń do góry