Zawiadomienie o zwołaniu Sesji Rady Gminy Dąbrowa

O G Ł O S Z E N I E

W dniu 28 lutego 2019 r. (czwartek) o godzinie 1600 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Dąbrowa, odbędzie się sesja Rady Gminy.

Porządek obrad:    

 1. Sprawy regulaminowe:
  1. otwarcie sesji,
  2. stwierdzenie prawomocności obrad,
  3. przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
 2. Sprawozdanie Wójta z działalności  w okresie między sesjami.
 3. Informacja z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie za 2018 r.
 4. Informacja z realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych gminy Dąbrowa za 2018 rok.
 5. Załatwienie skargi z dnia 07.01.2019 r. na działalność kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie.
 6. Wyrażenie zgody na oddanie w najem lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Dąbrowa położonego w budynku przy
  Pl. Powstańców Śl. 2.
 7. Wyrażenie zgody na zbycie nieruchomości położonej w Dąbrowie.
 8. Wyrażenie zgody na nabycie nieruchomości położonej w Siedliskach.
 9. Metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty.
 10. Przyjęcie projektu „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Dąbrowa”.
 11. Plan sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Dąbrowa oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze gminy.
 12. Zmiana Uchwały Nr IV/26/18 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 20 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dąbrowa na 2019 rok,
 13. Udzielenie pomocy finansowej dla miasta Opola w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań w obszarze ochrony zabytków i opieki nad zabytkami.
 14. Interpelacje radnych.
 15. Wolne wnioski i zapytania.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY DĄBROWA

/-/ Mariusz Konopa

 

                                                                                                                                                      

 

Opublikował(a): Katarzyna Dworczak
Data publikacji: 22-02-2019 09:53
Przewiń do góry