Zawiadomienie o zwołaniu Sesji Rady Gminy Dąbrowa

O G Ł O S Z E N I E

W dniu 31 stycznia 2019 r. (czwartek) o godzinie 1600 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Dąbrowa, odbędzie się sesja Rady Gminy.

Porządek obrad:    

 1. Sprawy regulaminowe:
  1. otwarcie sesji,
  2. stwierdzenie prawomocności obrad,
  3. przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
 2. Sprawozdanie Wójta z działalności  w okresie między sesjami.
 3. Zatwierdzenie planu pracy Rady Gminy Dąbrowa na rok 2019.
 4. Zatwierdzenie planów pracy Komisji Rady Gminy na rok 2019.
 5. Przyjęcie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok.
 6. Zmiana uchwały Nr XX/142/19 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 18 sierpnia 2016 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania.
 7. Określenie maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna zatrudnianego przez Gminę Dąbrowa oraz zasad jego ustalania, ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka u dziennego opiekuna zatrudnionego przez Gminę Dąbrowa oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie.
 8. Zmiana Uchwały Nr IV/26/18 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 20 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dąbrowa na 2019 rok.
 9. Nadanie nazwy ulicy w Chróścinie.
 10. Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z wnioskiem w przedmiocie zmiany urzędowej nazwy obiektu fizjograficznego o nazwie „Okoleˮ na „Nowy Górny”.
 11. Zarządzenie wyboru sołtysa i rady sołeckiej w sołectwie Lipowa.
 12. Interpelacje radnych.
 13. Wolne wnioski i zapytania.                                                               

 

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY DĄBROWA

/-/ Mariusz Konopa

Opublikował(a): Katarzyna Dworczak
Data publikacji: 25-01-2019 09:06
Przewiń do góry