Sesja Rady Gminy Dąbrowa

W dniu 20 grudnia 2018 r. (czwartek) o godzinie 1600 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Dąbrowa, odbędzie się sesja Rady Gminy.

Porządek obrad:    

1. Sprawy regulaminowe:

  • otwarcie sesji,
  • stwierdzenie prawomocności obrad,
  • przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.

2. Sprawozdanie Wójta z działalności  w okresie między sesjami

3. Nadanie nazwy ulicy w Ciepielowicach.

4. Zmiana uchwały w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania, wynajmowania lub użyczania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, stanowiący mienie komunalne Gminy Dąbrowa.

5. Zarządzenie wyborów sołtysa i rady sołeckiej w sołectwach Dąbrowa, Karczów, Mechnice, Narok i Prądy.

6. Zmiana uchwały w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.

7. Uchwalenie statutu Gminy Dąbrowa.

8. Zmiana Uchwały Nr XXXVI/256/17 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy Dąbrowa na 2018 rok

9. Podwyższenie kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

10. Określenie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej przez osoby objęte wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

11. Ustanowienie wieloletniego programu osłonowego w zakresie  zapewnienia posiłku „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

12. Uchwalenie wieloletniej prognozy finansowej.

13. Uchwalenie budżetu gminy Dąbrowa na 2019 rok.

14. Interpelacje radnych.

15. Wolne wnioski i zapytania.

 

 

PRZEWODNICZĄCY

RADY GMINY DĄBROWA

/-/ Mariusz Konopa

Opublikował(a): Grzegorz Jeziorański
Data publikacji: 14-12-2018 10:26
Przewiń do góry