Fundusz Sołecki Niewodniki 2011

Na rok 2011,  dla sołectwa Niewodniki, została przyznana kwota w wysokości 14.402,00 zł.***

Zadania zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego w roku 2011

  1. Zadaszenie tarasu przy szatni LZS (zakupiono materiały niezbędne do wykończenia zadaszenia) - koszt zadania: 9.602,00 zł
  2. Imprezy integracyjne (festyny i spotkania mieszkańców)– koszt zadania: 2.000,00zł
  3. Zakupiono paliwo do kosiarki- koszt zadania: 300,00 zł
  4. Zakupiono bezprzewodowy sprzęt nagłaśniający– koszt zadania : 2.500,00 zł

 

*** Zgodnie z art. 2 ust. 1 i 2 ustawy z 20.02.2009r. o funduszu sołeckim, wysokość środków wyliczana jest według wzoru:

 F =    { 2 + __Lm__ }  x Kb

                      100

F- wysokość środków przeznaczonych na dane sołectwo, jednak nie więcej niż dziesięciokrotność Kb

Lm – liczba mieszkańców sołectwa wg. stanu na dzień 30 czerwca roku poprzedzającego rok budżetowy, określona na podstawie prowadzonego przez gminę zbioru danych stałych mieszkańców

Kb – kwota bazowa – obliczona jako iloraz wykonanych dochodów bieżących danej gminy, o których mowa w przepisach o finansach publicznych, za rok poprzedzający rok budżetowy o dwa lata oraz liczby mieszkańców zamieszkałych na obszarze danej gminy, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok budżetowy o dwa lata, ustalonej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego

Opublikował(a): Katarzyna Gołębiowska-Jarek
Data publikacji: 15-02-2012 11:21
Przewiń do góry