Fundusz Sołecki Niewodniki 2010

Na rok 2010,  dla sołectwa Niewodniki, została przyznana kwota w wysokości 11.853,20 zł.***

Zadania zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego w roku 2010

  1. Budowa altanki (zakupiono drewno na budowę altanki) – koszt zadania: 1.900,00 zł
  2. Zadaszenie tarasu przy szatni LZS (zakupiono drewno na konstrukcję dachu i dach) - koszt zadania: 9.950,00 zł

 

*** Zgodnie z art. 2 ust. 1 i 2 ustawy z 20.02.2009r. o funduszu sołeckim, wysokość środków wyliczana jest według wzoru:

 F =    { 2 + __Lm__ }  x Kb

                      100

F- wysokość środków przeznaczonych na dane sołectwo, jednak nie więcej niż dziesięciokrotność Kb

Lm – liczba mieszkańców sołectwa wg. stanu na dzień 30 czerwca roku poprzedzającego rok budżetowy, określona na podstawie prowadzonego przez gminę zbioru danych stałych mieszkańców

Kb – kwota bazowa – obliczona jako iloraz wykonanych dochodów bieżących danej gminy, o których mowa w przepisach o finansach publicznych, za rok poprzedzający rok budżetowy o dwa lata oraz liczby mieszkańców zamieszkałych na obszarze danej gminy, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok budżetowy o dwa lata, ustalonej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego

Opublikował(a): Katarzyna Gołębiowska-Jarek
Data publikacji: 15-02-2012 11:20
Przewiń do góry