Fundusz Sołecki Narok 2010

Na rok 2010,  dla sołectwa Narok, została przyznana kwota w wysokości 18.846,60 zł.***

Zadania zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego w roku 2010

  1. Adaptacja części parteru świetlicy wiejskiej (wyremontowano kuchnię w świetlicy) – koszt zadania: 9.000,00zł
  2. Zakup kosiarki i kosy spalinowej - koszt zadania: 3.000,00 zł
  3. Utworzenie kącika rekreacyjno-wypoczynkowego (zakupiono drewno i wykonano ławki, ogrodzenie i altanę) – koszt zadania: 2.500,00 zł
  4. Zakup materiałów i uszycie strojów ludowych – koszt zadania : 1.346,00 zł
  5. Organizacja uroczystości i imprez dla mieszkańców (dożynki, festyn, obchody dnia Św. Marcina i dzień Mikołaja dla dzieci)  – koszt zadania: 3.000,00 zł

 

 

*** Zgodnie z art. 2 ust. 1 i 2 ustawy z 20.02.2009r. o funduszu sołeckim, wysokość środków wyliczana jest według wzoru:

 F =    { 2 + __Lm__ }  x Kb

                      100

F- wysokość środków przeznaczonych na dane sołectwo, jednak nie więcej niż dziesięciokrotność Kb

Lm – liczba mieszkańców sołectwa wg. stanu na dzień 30 czerwca roku poprzedzającego rok budżetowy, określona na podstawie prowadzonego przez gminę zbioru danych stałych mieszkańców

Kb – kwota bazowa – obliczona jako iloraz wykonanych dochodów bieżących danej gminy, o których mowa w przepisach o finansach publicznych, za rok poprzedzający rok budżetowy o dwa lata oraz liczby mieszkańców zamieszkałych na obszarze danej gminy, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok budżetowy o dwa lata, ustalonej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego

Opublikował(a): Katarzyna Gołębiowska-Jarek
Data publikacji: 15-02-2012 10:50
Przewiń do góry