Fundusz Sołecki Mechnice 2010

Na rok 2010,  dla sołectwa Mechnice, została przyznana kwota w wysokości 19.755,40 zł.***

Zadania zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego w roku 2010

  1. Renowacja pomnika poległych mieszkańców – koszt zadania: 1.950,00 zł
  2. Odnowienie przystanku autobusowego na osiedlu Turzok - koszt zadania: 1.189,00 zł
  3. Zakup wiaty blaszanej na boisko LZS w Mechnicach – koszt zadania : 2.120,00 zł
  4. Zakup materiałów na ławki przy pomniku poległych mieszkańców – koszt zadania: 289,00 zł
  5. Wykonanie oświetlenia na boisku LZS w Mechnicach– koszt zadania: 9.491,00 zł

 

*** Zgodnie z art. 2 ust. 1 i 2 ustawy z 20.02.2009r. o funduszu sołeckim, wysokość środków wyliczana jest według wzoru:

 F =    { 2 + __Lm__ }  x Kb

                      100

F- wysokość środków przeznaczonych na dane sołectwo, jednak nie więcej niż dziesięciokrotność Kb

Lm – liczba mieszkańców sołectwa wg. stanu na dzień 30 czerwca roku poprzedzającego rok budżetowy, określona na podstawie prowadzonego przez gminę zbioru danych stałych mieszkańców

Kb – kwota bazowa – obliczona jako iloraz wykonanych dochodów bieżących danej gminy, o których mowa w przepisach o finansach publicznych, za rok poprzedzający rok budżetowy o dwa lata oraz liczby mieszkańców zamieszkałych na obszarze danej gminy, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok budżetowy o dwa lata, ustalonej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego

 

Opublikował(a): Katarzyna Gołębiowska-Jarek
Data publikacji: 15-02-2012 10:45
Przewiń do góry