Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa

Dąbrowa, dn. 27 września 2018r.

GP.6720.3.2017.MP                                                               

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Dąbrowa

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dąbrowa oraz możliwości zapoznania się z dokumentacją w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu studium

Na podstawie art. 11 pkt. 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r poz. 1073 ze zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dąbrowa wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 5 do 26 października 2018 r. w Urzędzie Gminy Dąbrowa, ul. Ks. Prof. J. Sztonyka 56 w Dąbrowie, w pokoju nr 108, w godzinach pracy urzędu. Projekt zmiany studium w terminie wyłożenia podlega również publikacji na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Dąbrowa. Zmiana studium dotyczy obrębu Ciepielowice.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie studium rozwiązaniami odbędzie się 15 października 2018 r. Urzędzie Gminy Dąbrowa, ul. Ks. Prof. J. Sztonyka 56 w Dąbrowie, w pokoju nr 106, o godzinie 14.00.

Zgodnie z art. 11 pkt. 8 z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r poz. 1073 ze zm), osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu  studium. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Dąbrowa z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do 19 listopada 2018 r.

Jednocześnie na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 2 i 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r poz. 1405 ze zm) zawiadamiam o możliwości zapoznania się z dokumentacją ww. projektu w ramach prowadzonej strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Wnioski i uwagi w związku ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko do ww. projektu należy składać do dnia 19 listopada 2018 r, na piśmie, na adres: Urząd Gminy Dąbrowa, ul. Ks. Prof. J. Sztonyka 56, 49-120 Dąbrowa lub drogą elektroniczną na adres: lub osobiście do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy Dąbrowa. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Dąbrowa.

 

z up. Wójta

Erwin Marsolek

Zastępca Wójta

Opublikował(a): Grzegorz Jeziorański
Data publikacji: 27-09-2018 17:08
Przewiń do góry