Fundusz Sołecki Ciepielowice 2011 r.

Na rok 2011,  dla sołectwa Ciepielowice, została przyznana kwota w wysokości 15.021,00 zł.***

Zadania zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego w roku 2011

  1. Doposażono świetlicę (zakupiono kotary na scenę, wieszaki, odbijaki -ochraniacze ścian na wysokości górnej części krzesła, krzesła, kije bilardowe, warcaby, szachy ) – koszt zadania: 4.000,00 zł
  2. Zorganizowano dożynki wiejskie - koszt zadania: 2.000,00 zł
  3. Wykonano rekultywację terenów rekreacyjno-sportowych (ścięto młode drzewa i krzewy, usunięto gałęzie, rozdrobniono powierzchnię po wyciętych drzewach frezarką kruszącą.- koszt zadania: 9.000,00 zł

 

 

 

*** Zgodnie z art. 2 ust. 1 i 2 ustawy z 20.02.2009r. o funduszu sołeckim, wysokość środków wyliczana jest według wzoru:

 F =    { 2 + __Lm__ }  x Kb

                      100

F- wysokość środków przeznaczonych na dane sołectwo, jednak nie więcej niż dziesięciokrotność Kb

Lm – liczba mieszkańców sołectwa wg. stanu na dzień 30 czerwca roku poprzedzającego rok budżetowy, określona na podstawie prowadzonego przez gminę zbioru danych stałych mieszkańców

Kb – kwota bazowa – obliczona jako iloraz wykonanych dochodów bieżących danej gminy, o których mowa w przepisach o finansach publicznych, za rok poprzedzający rok budżetowy o dwa lata oraz liczby mieszkańców zamieszkałych na obszarze danej gminy, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok budżetowy o dwa lata, ustalonej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego

 

Opublikował(a): Katarzyna Gołębiowska-Jarek
Data publikacji: 09-02-2012 14:28
Przewiń do góry