Fundusz Sołecki Chróścina 2011r.

Na rok 2011,  dla sołectwa Chróścina, została przyznana kwota w wysokości 23.806,00 zł.***

Zadania zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego w roku 2011

  1. Remont przystanków MZK (wstawienie szyb, remont części metalowych) – koszt zadania: 1.000,00zł
  2. Wykonanie dwóch gablot w środku przystanku - koszt zadania: 500,00 zł
  3. Utrzymanie strony www.Chroscina.eu- koszt zadania: 200,00 zł
  4. Postawienie altany i gabloty na terenie OSP Sołectwo Chróścina - koszt zadania: 15.906,00 zł
  5. Zakup karuzeli i montaż na placu zabaw - koszt zadania: 6.200,00 zł

 

 

 

 

*** Zgodnie z art. 2 ust. 1 i 2 ustawy z 20.02.2009r. o funduszu sołeckim, wysokość środków wyliczana jest według wzoru:

 F =    { 2 + __Lm__ }  x Kb

                      100

F- wysokość środków przeznaczonych na dane sołectwo, jednak nie więcej niż dziesięciokrotność Kb

Lm – liczba mieszkańców sołectwa wg. stanu na dzień 30 czerwca roku poprzedzającego rok budżetowy, określona na podstawie prowadzonego przez gminę zbioru danych stałych mieszkańców

Kb – kwota bazowa – obliczona jako iloraz wykonanych dochodów bieżących danej gminy, o których mowa w przepisach o finansach publicznych, za rok poprzedzający rok budżetowy o dwa lata oraz liczby mieszkańców zamieszkałych na obszarze danej gminy, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok budżetowy o dwa lata, ustalonej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego

Opublikował(a): Katarzyna Gołębiowska-Jarek
Data publikacji: 09-02-2012 13:46
Przewiń do góry