Fundusz Sołecki Chróścina 2010 r.

Na rok 2010,  dla sołectwa Chróścina, została przyznana kwota w wysokości 19.755,40 zł.***

Zadania zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego w roku 2010

  1. Zamontowano zjazd linowy na placu zabaw– koszt zadania: 8.000,00 zł
  2. Zakupiono wyposażenie do świetlicy (sprzęt kuchenny i AGD) - koszt zadania: 3.755,00 zł
  3. Urządzenie kładek wędkarskich przy stawie w parku - koszt zadania: 4.000,00 zł
  4. Zagospodarowanie terenu przy świetlicy (posadzono rośliny iglaste zamontowano ogrodzenie, ustawiono stół i ławki) - koszt zadania: 4.000,00 zł

            

    

             

 

            

*** Zgodnie z art. 2 ust. 1 i 2 ustawy z 20.02.2009r. o funduszu sołeckim, wysokość środków wyliczana jest według wzoru:

 F =    { 2 + __Lm__ }  x Kb

                      100

F- wysokość środków przeznaczonych na dane sołectwo, jednak nie więcej niż dziesięciokrotność Kb

Lm – liczba mieszkańców sołectwa wg. stanu na dzień 30 czerwca roku poprzedzającego rok budżetowy, określona na podstawie prowadzonego przez gminę zbioru danych stałych mieszkańców

Kb – kwota bazowa – obliczona jako iloraz wykonanych dochodów bieżących danej gminy, o których mowa w przepisach o finansach publicznych, za rok poprzedzający rok budżetowy o dwa lata oraz liczby mieszkańców zamieszkałych na obszarze danej gminy, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok budżetowy o dwa lata, ustalonej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego

 

 

Opublikował(a): Katarzyna Gołębiowska-Jarek
Data publikacji: 09-02-2012 13:44
Przewiń do góry