Sesja Rady Gminy

O G Ł O S Z E N I E

 

W dniu 6 września 2018 r. (czwartek) o godzinie 1600 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Dąbrowa, odbędzie się sesja Rady Gminy.

 

Porządek obrad:    

 1.    Sprawy regulaminowe:
  1. otwarcie sesji,
  2. stwierdzenie prawomocności obrad
  3. przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
 2. Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie cmentarza w Prądach.
 3. Sprawozdanie Wójta z działalności  w okresie między sesjami.
 4. Zarządzenie wyboru sołtysa i rady sołeckiej w sołectwie Lipowa.
 5. Utworzenie placówki wsparcia dziennego w formie pracy podwórkowej realizowanej przez wychowawcę.
 6. Zmiana uchwały Nr XXXI/218/17 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Dąbrowie.
 7. Zmiana uchwały w sprawie określenia zasad usytuowania na terenie gminy Dąbrowa miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
 8. Zmiana Uchwały Nr XXXVI/256/17 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy Dąbrowa na 2018 rok.
 9. Zmiana Uchwały Nr XXXVI/255/17 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.
 10. Informacja o realizacji zadań oświatowych w gminie Dąbrowa za rok szkolny 2017/2018.
 11. Interpelacje radnych.
 12. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o złożonych interpelacjach oraz udzielonych odpowiedziach na te interpelacje.
 13. Wolne wnioski i zapytania

 

PRZEWODNICZĄCY

RADY GMINY DĄBROWA
/-/ Kazimierz Wojdyła

Opublikował(a): Katarzyna Gołębiowska-Jarek
Data publikacji: 31-08-2018 11:03
Przewiń do góry