Sprzedaż nieruchomości w Naroku

MG.6840.1.3.2018                                                                                                                     Dąbrowa, 27 lipca 2018 r.

 

O G Ł O S Z E N I E

WÓJT  GMINY  DĄBROWA  OGŁASZA

 

IV przetarg  ustny  nieograniczony  na  sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Naroku, gmina Dąbrowa oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 478/3 o pow. 0,0992 ha z mapy 5, dla której Sąd Rejonowy w Opolu Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr OP1O/00089705/4.

Opis nieruchomości:

Działka niezabudowana, przy drodze o nawierzchni  gruntowej.

Uzbrojenie nieruchomości gruntowej stanowi : droga gruntowa, a w bezpośrednim bliskim sąsiedztwie W, E.

Gmina Dąbrowa  nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Dla przedmiotowego terenu została wydana decyzja  nr 99/13 o warunkach zabudowy ustalające warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garażem oraz wydzielenie drogi wewnętrznej.

Działka znajduje się w zasięgu zalewu powodziowego podczas powodzi  w 1997 roku.

Nieruchomość nie jest obciążona żadnymi prawami ani zobowiązaniami wobec osób trzecich.

Poprzednie przetargi ustne nieograniczone odbyły się w dniu 15 września 2017 r., 29 stycznia 2018 r., 12 kwietnia 2018 r.

Cena wywoławcza  - 26 000 zł.

Do ceny osiągniętej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

Przetarg odbędzie się w dniu 14 września 2018 r. o godz. 900 w sali konferencyjnej (nr 106)  Urzędu Gminy Dąbrowa  ul. Ks. prof. J. Sztonyka 56.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 2 600 zł.

Wadium należy wpłacić w kasie urzędu gminy lub na konto Nr 92 1130 1219 0026 3109 4920 0003 do dnia 10 września 2018 r. Uznanie wskazanego rachunku bankowego upływa  z dniem 10 września 2018 r. Datą wpływu wadium jest dzień uznania rachunku bankowego Urzędu, lub dzień dokonania wpłaty w kasie Urzędu Gminy.

Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy notarialnej.

Nabywca ponosi koszty związane z zawarciem umowy.

Informacji udzielają pracownicy Urzędu Gminy Dąbrowa, ul. Ks. prof. Józefa Sztonyka 56  pokój 104, tel. 77 4641010 wew. 204.

 

 

Wójt Gminy Dąbrowa

/-/ Marek Leja

 

Opublikował(a): Katarzyna Gołębiowska-Jarek
Data publikacji: 02-08-2018 10:42
Przewiń do góry