Sesja Rady Gminy

W dniu 28 maja 2018 r. (poniedziałek) o godzinie 1600 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Dąbrowa, odbędzie się sesja Rady Gminy.

Porządek obrad:    

 1. Sprawy regulaminowe:
  1. otwarcie sesji,
  2. stwierdzenie prawomocności obrad
  3. przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
 2. Sprawozdanie Wójta z działalności  w okresie między sesjami.
 3. Informacji z działalności Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji za 2017 rok.
 4. Ocena zasobów pomocy społecznej w Gminie Dąbrowa.
 5. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dąbrowa za 2017 r.
 6. Udzielenie Wójtowi Gminy Dąbrowa absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok.
 7. Zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Dąbrowie za 2017 rok.
 8. Zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie za 2017 rok.
 9. Zatwierdzenie rocznego skonsolidowanego bilansu Gminy Dąbrowa za 2017 rok.
 10. Wyrażenie zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej mienie komunalne gminy.
 11. Wyrażenie zgody na zbycie w formie darowizny nieruchomości stanowiącej mienie komunalne gminy.
 12. Zarządzenie wyborów sołtysa i rady sołeckiej w sołectwie Lipowa.
 13. Zmiana Uchwały Nr XXXVI/256/17 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy Dąbrowa na 2018 rok.
 14. Zmiana Uchwały Nr XXXVI/255/17 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.
 15. Interpelacje radnych.
 16. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o złożonych interpelacjach oraz udzielonych odpowiedziach na te interpelacje.
 17. Wolne wnioski i zapytania.

 

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY DĄBROWA

/-/ Kazimierz Wojdyła

Opublikował(a): Katarzyna Gołębiowska-Jarek
Data publikacji: 25-05-2018 10:44
Przewiń do góry