Obwieszczenie Wójta Gminy (MPZP w Prądach)

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie cmentarza w Prądach” oraz o postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

Na podstawie  art. 17 pkt 9, 11 i 12, art. 19 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm. ) oraz art. 54 ust. 1, 2 i 3, w związku z art. 29 i 30 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 ),  a także uchwały Nr XXVII/192/13 Rady Gminy Dąbrowa z  dnia 21 marca   2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie cmentarza w Prądach oraz uchwały Nr XIX/133/16 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 7 lipca 2016 r. w zakresie zmiany załącznika graficznego do ww. uchwały poprzez zastąpienie go nowym załącznikiem graficznym

zawiadamiam

1) o wyłożeniu do publicznego wglądu ww. projektu planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 4 czerwca 2018 r. do 3 lipca 2018 r. w siedzibie  Urzędu  Gminy Dąbrowa, ul. Ks. Prof. Józefa Sztonyka 56, w pokoju  nr 108, w godzinach pracy Urzędu.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się  w dniu
14 czerwca 2018r. w siedzibie  Urzędu  Gminy Dąbrowa przy ul. Ks. Prof. Józefa Sztonyka 56,  o godzinie 1300 w sali nr 106.

Zgodnie z art. 18 ust. 1, 2 i 3 przywołanej wyżej ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy wnieść na piśmie do Wójta Gminy Dąbrowa, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 lipca 2018 r. włącznie.

Pisma należy kierować na adres: Urząd Gminy Dąbrowa, ul. Ks. Prof. Józefa Sztonyka 56, 49-120 Dąbrowa  lub w postaci elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu na adres e-mailowy: lub elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Gminy Dąbrowa.

 

2) jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 54 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 ), w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko ustaleń projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie cmentarza w Prądach, w miejscu i czasie wyłożenia ww. projektu planu miejscowego do publicznego wglądu można zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy: tekstem i rysunkiem projektu planu, prognozą oddziaływania na środowisko tego planu, opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu,  opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu.

Zainteresowani udziałem w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko ww. projektu planu miejscowego, mogą składać uwagi i wnioski, które mogą być wnoszone: w formie pisemnej do Wójta Gminy Dąbrowa na adres Urząd Gminy Dąbrowa, ul. Ks. Prof. Józefa Sztonyka 56, 49-120 Dąbrowa, ustnie do protokołu, lub za pomocą  środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres e-mailowy:  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 lipca 2018 r. włącznie.

Uwagi i wnioski złożone po upływie tego terminu pozostaną bez rozpatrzenia. Uwagi do projektu planu oraz wnioski i uwagi w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko są rozpatrywane przez Wójta Gminy Dąbrowa w terminie 21 dni od upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie uwag zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Dąbrowa.

Dąbrowa, dnia 23 maja 2018 r.

Sprawa nr GP.6721.1.2013.MP

z up. Wójta

Erwin Marsolek

Zastępca Wójta

Opublikował(a): Grzegorz Jeziorański
Data publikacji: 23-05-2018 15:02
Przewiń do góry