Opole wyłożyło do publicznego wglądu projekt studium zagospodarowania przestrzennego

Opole wyłożyło do publicznego wglądu projekt studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego Opola  

Zawiadamiamy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Opola wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 17 kwietnia 2018 r. do 17 maja 2018 r. w Biurze Urbanistycznym Urzędu Miasta Opola, pl. Wolności 7/8 (pokój 301, III piętro) w godzinach od 9.00 do 14.00.

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu oraz projekt studium uwarunkowań
i zagospodarowania przestrzennego Opola wraz z prognozą oddziaływania na środowisko można znaleźć na stronie: http://www.bip.um.opole.pl/?id=41861.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie studium rozwiązaniami odbędzie się
w dniu 26 kwietnia 2018 r. w siedzibie Urzędu Miasta Opola, Rynek – Ratusz, sala 312
o godzinie 16.00.

Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie studium, może wnieść uwagi, które należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Opola z podaniem imienia
i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 czerwca 2018 r.

Uwagi i wnioski dotyczące prognozy oddziaływania na środowisko projektu studium można składać na piśmie na adres jak wyżej lub drogą elektroniczną bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres prognozy.bu@um.opole.pl z dopiskiem „prognoza studium” w terminie jak wyżej.

Zgodnie z załącznikiem graficznym, opracowanie nowego studium dotyczy terenu całego Opola, w tym także terenów, które do 1 stycznia 2017 roku należały administracyjnie do gminy Dąbrowa. Przypominamy, że tereny te miały aktualne studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dąbrowa uchwalone przez Radę Gminy w dniu 10 lutego 2011r.  uchwałą Nr V/21/11.

Dlatego szczególnej uwadze, polecamy proces powstawania nowego studium kierunków
i zagospodarowania przestrzennego miasta Opola:

  • mieszkańcom Wrzosek i Sławic (miejscowości gminy Dąbrowa znajdujących się obecnie w granicach administracyjnych miasta Opola),
  • mieszkańcom gminy Dąbrowa (a szczególnie miejscowości Karczów i Chróścina), którzy posiadają grunty na terenie „powiększonego Opola”,
  • mieszkańcom Sołectw gminy Dąbrowa bezpośrednio sąsiadujących z terenami, które są objęte sporządzeniem nowego studium miasta Opola.

Informujemy również, że Wójt Gminy Dąbrowa pismem nr GP.6720.1.2018.MP z dnia 20.03.2018r.  na etapie uzgadniania i opiniowania projektu studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Opola korzystając ze swoich uprawnień wydał negatywną opinię dla ww. opracowania. 

 

 

Opublikował(a): Katarzyna Gołębiowska-Jarek
Data publikacji: 20-04-2018 13:04
Przewiń do góry