Sesja Rady Gminy

O G Ł O S Z E N I E

W dniu 26 kwietnia 2018 r. (czwartek) o godzinie 1600 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Dąbrowa, odbędzie się sesja Rady Gminy.

 

Porządek obrad:    

 1. Sprawy regulaminowe:
  1. otwarcie sesji,
  2. stwierdzenie prawomocności obrad
  3. przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
 2. Sprawozdanie Wójta z działalności  w okresie między sesjami.
 3. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Dąbrowa za 2017 r.
 4. Informacja z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie za 2017r.
 5. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Dąbrowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie za rok 2017.
 6. Wyrażenie zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej mienie komunalne gminy.
 7. Przystąpienie Gminy Dąbrowa do realizacji projektu pn. „Bliżej rodziny i dziecka – wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – II edycja” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa VIII Integracja Społeczna, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, jak Partner Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu.
 8. Zmiana Uchwały Nr XXXVI/256/17 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy Dąbrowa na 2018 rok.
 9. Zmiany Uchwały Nr XXXVI/255/17 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.
 10. Interpelacje radnych.
 11. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o złożonych interpelacjach oraz udzielonych odpowiedziach na te interpelacje.
 12. Wolne wnioski i zapytania.

 

 

 

PRZEWODNICZĄCY

RADY GMINY DĄBROWA

/-/ Kazimierz Wojdyła

Opublikował(a): Katarzyna Gołębiowska-Jarek
Data publikacji: 20-04-2018 10:20
Przewiń do góry