Sesja Rady Gminy Dąbrowa

W dniu 26 marca 2018 r. (poniedziałek) o godzinie 1600 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Dąbrowa, odbędzie się sesja Rady Gminy.

Porządek obrad:    

 1. Sprawy regulaminowe:
  1. otwarcie sesji,
  2. stwierdzenie prawomocności obrad
  3. przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
 2. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz wypoczynku dzieci i młodzieży na terenie Gminy Dąbrowa w 2017r.:
 1. Opolski Klub Taekwon-do
 2. Stowarzyszenie Sympatyków Kultury Fizycznej Klub Sportowy Dąbrowa
 3. Gminne Zrzeszenie LZS w Dąbrowie
 1. Sprawozdanie Wójta z działalności  w okresie między sesjami.
 2. Przyjęcie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt dla Gminy Dąbrowa w roku 2018.
 3. Wyrażenie zgody na nabycie nieruchomości położonej w Dąbrowie (działka nr 244/2).
 4. Wyrażenie zgody na nabycie nieruchomości położonej w Dąbrowie (działka nr 239/2).
 5. zarządzenie wyborów sołtysa i rady sołeckiej w sołectwie Lipowa.
 6. Wyrażenie opinii o dokonaniu podziału Powiatu Opolskiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym z okręgów wyborczych.
 7. Podział Gminy Dąbrowa na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
 8. Podział Gminy Dąbrowa na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
 9. Zmiana Uchwały Nr XXXVI/256/17 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy Dabrowa na 2018 rok.
 10. Interpelacje radnych.
 11. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o złożonych interpelacjach oraz udzielonych odpowiedziach na te interpelacje.
 12. Wolne wnioski i zapytania.

 

 

PRZEWODNICZĄCY

RADY GMINY DĄBROWA

/-/ Kazimierz Wojdyła

Opublikował(a): Grzegorz Jeziorański
Data publikacji: 23-03-2018 10:20
Przewiń do góry