Sesja Rady Gminy Dąbrowa

W dniu 1 marca 2018 r. (czwartek) o godzinie 1600 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Dąbrowa, odbędzie się sesja Rady Gminy.

Porządek obrad:    

 1. Sprawy regulaminowe:
  1. otwarcie sesji,
  2. stwierdzenie prawomocności obrad
  3. przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
 2. Podziękowanie dla Lukasa Gogola.
 3. Sprawozdanie Wójta z działalności  w okresie między sesjami.
 4. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego w gminie Dąbrowa za 2017 rok.
 5. Informacja z realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych za 2017 rok.
 6. Wyrażenie zgody na zbycie w formie darowizny nieruchomości stanowiącej mienie komunalne gminy.
 7. Wyrażenie zgody na nabycie nieruchomości położonej w Żelaznej.
 8. Zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania Gmin wchodzących w skład aglomeracji Opole przy realizacji zadania polegającego na aktualizacji obszaru i granic aglomeracji Opole (dot. realizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych).
 9. Zmiana uchwały Nr XXXI/218/17 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Dąbrowie.
 10. Zmiana uchwały w sprawie ustalenia diet dla radnych oraz zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym.
 11. Plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok budżetowy 2018.
 12. Ustalenie wysokości opłat za  korzystanie z  wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach  prowadzonych  przez Gminę  Dąbrowa.
 13. Zmian uchwały w sprawie ustalenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczyciela będącego dyrektorem, wicedyrektorem szkoły lub pełniącego inne stanowisko kierownicze w szkole, przedszkolu oraz wymiaru godzin zajęć pedagoga szkolnego, logopedy i psychologa.
 14. Zmiana Uchwały Nr XXXVI/256/17 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy Dabrowa na 2018 rok.
 15. Zmiana Uchwały Nr XXXVI/255/17 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
 16. Interpelacje radnych.
 17. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o złożonych interpelacjach oraz udzielonych odpowiedziach na te interpelacje.
 18. Wolne wnioski i zapytania.

 

PRZEWODNICZĄCY

RADY GMINY DĄBROWA

/-/ Kazimierz Wojdyła

 

Opublikował(a): Grzegorz Jeziorański
Data publikacji: 23-02-2018 09:20
Przewiń do góry