Opis Gminy Dąbrowa

Położenie

Gmina Dąbrowa położona jest w zurbanizowanej aglomeracji opolskiej, w  bezpośrednim sąsiedztwie Opola, usytuowanego po jej wschodniej stronie. Z kolei od południowego - wschodu sąsiaduje z gminą  Komprachcice i Tułowice, od południowego - zachodu z gminą Niemodlin, od zachodu z gminą Lewin Brzeski, od północnego-zachodu  z  gminą  Popielów oraz od północy z gminą Dobrzeń Wielki.

gmina-na-województwie.jpeg

Gmina Dąbrowa obejmuje swoim zasięgiem 13 sołectw. Zamieszkuje w niej 8086 mieszkańców.

Struktura gospodarcza

W strukturze gospodarczej gminy dominuje rolnictwo, stanowiące główne źródło dochodów i utrzymania ludności. Prowadzona jest także intensywna gospodarka leśna  wykorzystania bogatych zasobów leśnych.

Układ komunikacyjny  

Przez teren gminy przebiega autostrada A-4 z jednym węzłem autostradowym "Prądy", drogi krajowe: Nr 46 relacji Kłodzko – Karczów – Opole – Szczekociny i Nr 94 relacji Krzywa – Opole – Strzelce Opolskie – Balice, drogi wojewódzkie: Nr 435 relacji Opole – Prądy – droga krajowa Nr 46, Nr 459 relacji Opole – Skorogoszcz, Nr 464 relacji Narok – rzeka Odra – Chróścice, Nr 465 relacji Żelazna – rzeka Odra – Dobrzeń Mały.

Oprócz dobrze rozwiniętej sieci drogowej, gmina usytuowana jest korzystnie przy szlaku żeglugowym na Odrze. Dużym komunikacyjnym atutem jest również przebiegająca linia kolejowa znaczenia międzynarodowego nr 132 relacji Wrocław – Bytom.

Infrastruktura techniczna

Przez teren gminy przebiega gęsta sieć napowietrznych linii energetycznych wysokich napięć (400kV, 220kV, 110kV) wychodzących ze stacji systemowej 400/110kV elektrowni Opole a także ze stacji rozdzielczej 220/110kV Groszowice.

Przez teren gminy przebiega gazociąg wysokoprężny gazu ziemnego relacji: Zdzieszowice – Wrocław (Pn 4,0 MPa, DN 350).

Gmina całkowicie objęta jest systemami wodociągowymi.

Atrakcje turystyczne

Gmina Dąbrowa stanowi obszar o wysokich walorach przyrodniczo – krajobrazowych. Na jej terenie znajduje się obszar chronionego krajobrazu, "Bory Niemodlińskie". Spośród licznych atrakcji gminy, na uwagę zasługują: zamek w Dąbrowie z kręconymi kominami i przylegającym parkiem, gotycka dzwonnica w Chróścinie, zespół parkowo-dworski w Karczowie czy folwarczna zabudowa z pięknym pałacem w stylu anglikańsko-bizantyjskim w Naroku. 

Kierunki rozwoju gminy 

Przewiduje się, że lokalnymi ośrodkami rozwoju gminy będą miejscowości takie jak: Dąbrowa, Chróścina, Mechnice i Karczów oraz węzeł Prądy.
Duże nadzieje gmina wiąże z szansami jakie daje autostrada, bowiem w jej sąsiedztwie należy zlokalizować obiekty infrastruktury służące do jej obsługi.

Położenie gminy Dąbrowa w promieniu 10 kilometrów od miasta wojewódzkiego Opola niewątpliwie umożliwia rozwój form wypoczynku cotygodniowego - weekendowego. Bardzo dobre połączenia komunikacyjne zapewnia istniejący system dróg kołowych oraz linia  kolejowa z przystankami w Chróścinie i Dąbrowie.

Ponadto położenie gminy na ciągach dróg krajowych relacji Opole - Wrocław oraz Opole - Nysa, stwarza szansę rozwoju obiektów i urządzeń obsługi ruchu turystycznego i komunikacji. Tendencje do ich realizacji  można zaobserwować na przestrzeni ostatnich lat.  
Przewiń do góry