Sesja Rady Gminy Dąbrowa

W dniu 21 grudnia 2017 r. (czwartek) o godzinie 1400 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Dąbrowa, odbędzie się sesja Rady Gminy.

Porządek obrad:    

      1. Sprawy regulaminowe:

 1. otwarcie sesji,
 2. stwierdzenie prawomocności obrad
 3. przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
 1. Sprawozdanie Wójta z działalności  w okresie między sesjami.
 2. Planu pracy Rady Gminy Dąbrowa na 2018.
 3. Zmiana uchwały nr XXII/149/16 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 października 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Dąbrowa i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 4. Wyrażenie zgody na nabycie nieruchomości położonej w Żelaznej.
 5. Uchwalenie  Gminnego Programu   Profilaktyki  i  Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  na   rok   2018.
 6. Zmiana uchwały Nr XX/142/16 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 18 sierpnia 2016 r. w sprawie określenie szczegółowych warunków przyznawania i opłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania.
 7. Zarządzenie przedterminowych wyborów sołtysa i rady sołeckiej w sołectwie Siedliska.
 8. Zarządzenie wyborów sołtysa i rady sołeckiej w sołectwie Lipowa.
 9. Zmiana uchwały Nr XXII/152/16 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 października 2016r. w sprawie wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej
  i organizacyjnej jednostek  organizacyjnych Gminy Dąbrowa.
 10. Ustalenie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017.
 11. Zmiana Uchwały Nr XXVI/183/17 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy Dąbrowa na 2017 r.
 12. Uchwalenie wieloletniej prognozy finansowej.
 13. Uchwała budżetowa gminy Dąbrowa na 2018 rok.
 14. Interpelacje radnych.
 15. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o złożonych interpelacjach oraz udzielonych odpowiedziach na te interpelacje.
 16. Wolne wnioski i zapytania.

 

PRZEWODNICZĄCY

RADY GMINY DĄBROWA

/-/ Kazimierz Wojdyła

Opublikował(a): Grzegorz Jeziorański
Data publikacji: 15-12-2017 10:08
Przewiń do góry