Fundusz Sołecki Chróścina 2018

Na rok 2018,  dla sołectwa Chróścina, została przyznana kwota w wysokości 31 308,30 zł.***

Planowane przedsięwzięcia:

 

1. utrzymanie terenów zielonych
2. organizacja imprez i uroczystości wiejskich
3. doposażenie placów zabaw: osiedle, park
4. utrzymanie strony www.chroscina.pl
5. doposażenie skrzynki na prąd w parku

 


 

*** Zgodnie z art. 2 ust. 1 i 2 ustawy z 20.02.2009r. o funduszu sołeckim, wysokość środków wyliczana jest według wzoru:    

 F =    { 2 + __Lm__ }  x Kb
                      100

F- wysokość środków przeznaczonych na dane sołectwo, jednak nie więcej niż dziesięciokrotność Kb

Lm – liczba mieszkańców sołectwa wg. stanu na dzień 30 czerwca roku poprzedzającego rok budżetowy, określona na podstawie prowadzonego przez gminę zbioru danych stałych mieszkańców

Kb – kwota bazowa – obliczona jako iloraz wykonanych dochodów bieżących danej gminy, o których mowa w przepisach o finansach publicznych, za rok poprzedzający rok budżetowy o dwa lata oraz liczby mieszkańców zamieszkałych na obszarze danej gminy, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok budżetowy o dwa lata, ustalonej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego

 

Opublikował(a): Katarzyna Gołębiowska-Jarek
Data publikacji: 14-11-2017 10:37
Przewiń do góry