Sesja Rady Gminy

O G Ł O S Z E N I E

W dniu 28 września 2017 r. (czwartek) o godzinie 1600 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Dąbrowa, odbędzie się sesja Rady Gminy.

Porządek obrad:    

 1. Sprawy regulaminowe:
  1. otwarcie sesji,
  2. stwierdzenie prawomocności obrad
  3. przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
 2. Sprawozdanie Wójta z działalności  w okresie między sesjami.
 3. Zaopiniowanie informacji o realizacji zadań oświatowych w gminie Dąbrowa za rok szkolny 2016-2017.
 4. Nadanie nazwy ulicy w Skarbiszowie,
 5. Wyrażenie zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej stanowiącej mienie komunalne gminy.
 6. Zarządzenie wyborów sołtysa i rady sołeckiej w sołectwie Lipowa.
 7. Stwierdzenie przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej  im. Jana Pawła II w Naroku
  w ośmioletnią Publiczna Szkołę Podstawową im. im. Jana Pawła II w Naroku.
 8. Stwierdzenie przekształcenia Zespołu Szkół w Chróścinie w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową  im. Gustawa Morcinka w Chróścinie z mocy ustawy oraz wskazanie jej imienia „Gustawa Morcinka”.
 9. Stwierdzenie przekształcenia  Zespołu Szkół w Dąbrowie w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową  im. Szarych Szeregów w Dąbrowie z mocy ustawy oraz wskazanie jej imienia „Szarych Szeregów”.
 10. Przejęcie od Województwa Opolskiego realizacji zadania w ciągu drogi wojewódzkiej.
 11. Zmiana uchwały w sprawie inkasa podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso.
 12. Zmiana uchwały w sprawie inkasa opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso.
 13. Zmiana Uchwały Nr XXVI/183/17 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy Dąbrowa na 2017 r.,
 14. Interpelacje radnych.
 15. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o złożonych interpelacjach oraz udzielonych odpowiedziach na te interpelacje.
 16. Wolne wnioski i zapytania.

 

 

PRZEWODNICZĄCY

RADY GMINY DĄBROWA

/-/ Kazimierz Wojdyła

 

Opublikował(a): Katarzyna Gołębiowska-Jarek
Data publikacji: 26-09-2017 09:56
Przewiń do góry