Obwieszczenie Wójta Gminy

                 Dąbrowa, dn.4 września 2017 r.

GP.6720.3.2017.MP

 

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Dąbrowa

o przystąpieniu do opracowania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dąbrowa

 

Na podstawie art. 11 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 poz. 1073 ) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Dąbrowa Uchwały Nr XXX/213/17 z dnia 1 czerwca 2017 r. r. w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dąbrowa. Granicę opracowania stanowi granica obrębu geodezyjnego Ciepielowice.

Wnioski do studium należy składać na piśmie w terminie do dnia 02.10.2017 r.,  na adres: Urząd Gminy Dąbrowa, ul. Ks. Prof. J. Sztonyka 56, 49-120 Dąbrowa. Wniosek powinien zwierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Wnioski można również wnosić za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w rozumieniu przepisów odrębnych.

Na podstawie art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r poz. 1405) zawiadamiam jednocześnie o przystąpieniu do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dotyczącej ww  studium wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Wnioski i uwagi do wyżej wymienionego opracowania należy składać do dnia 02.10.2017r.  na piśmie na adres: Urząd Gminy Dąbrowa, ul. Ks. Prof. J. Sztonyka 56, 49-120 Dąbrowa, lub drogą elektroniczną na adres: , lub osobiście do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy Dąbrowa. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Dąbrowa. 

 

z up. Wójta

Erwin Marsolek

Zastępca Wójta

Opublikował(a): Katarzyna Gołębiowska-Jarek
Data publikacji: 04-09-2017 11:02
Przewiń do góry