Sesja Rady Gminy

Dąbrowa, 2017-08-31

BRG.0002.8.2017

ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU SESJI RADY GMINY DĄBROWA

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2016.446 ze zm.), z w o ł u j ę  na dzień 7 września 2017 r. (czwartek) o godzinie 1600 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Dąbrowa, ul. Ks. Prof. J. Sztonyka 56, sesję Rady Gminy Dąbrowa.

 

Proponowany porządek obrad:                      

 1. Sprawy regulaminowe:
  1. otwarcie sesji,
  2. stwierdzenie prawomocności obrad
  3. przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
 2. Sprawozdanie Wójta z działalności  w okresie między sesjami.
 3. Sprawozdanie z działalności Gminnego Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe
  w Dąbrowie za 2016 rok.
 4. Przyjęcie informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2017 r.
 5. Zmiana uchwały Nr XXII/149/16 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 października 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Dąbrowa i zagospodarowania tych odpadów,
  w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 6. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dąbrowa,
 7. Wyrażenie zgody na zamianę gruntu stanowiącego mienie komunalne gminy,
 8. Zaopiniowanie projektu zarządzenia zmieniającego zarządzenie w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Prądy",
 9. Przejęcie od Powiatu Opolskiego zadania z zakresu zarzadzania drogą powiatową
 10. Zasady udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczyciela będącego dyrektorem, wicedyrektorem szkoły lub pełniącego inne stanowisko kierownicze w szkole, przedszkolu oraz wymiaru godzin zajęć pedagoga szkolnego, logopedy i psychologa
 11. Zmiana uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków za: wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach i przedszkolach prowadzących przez gminę Dąbrowa,
 12. Zmiana Uchwały Nr XXVI/183/17 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy Dąbrowa na 2017 r.,
 13. Interpelacje radnych.
 14. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o złożonych interpelacjach oraz udzielonych odpowiedziach na te interpelacje.
 15. Wolne wnioski i zapytania.

 

 

 

Otrzymują:

Radni:

Pan Karol Gregulec – Mechnice

Pan Alfred Biskup - Chróścina

Pan Ryszard Gonschior - Chróścina

Pan Mariusz Konopa - Ciepielowice

Pan Karol Widacha – Dąbrowa

Pan Andrzej Pośliński – Dąbrowa

Pan Leszek Koksanowicz – Karczów

Pan Robert Rutowicz – Skarbiszów

Pani Maria Rynkowska – Mechnice

Pani Maria Sikora – Narok

Pan Rafał Lyga – Niewodniki

Pan Kazimierz Wojdyła – Prądy

Pan Waldemar Prudlik – Żelazna

 

Niniejsze zawiadomienie zobowiązuje pracodawcę do zwolnienia radnego od pracy zawodowej
w celu umożliwieniu mu brania udziału w pracach organów gminy, na podstawie art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym.

 

Sołtysi:

     Pani Helena Cisowska – Sołtys wsi Ciepielowice

     Pani Magdalena Podsada – Sołtys wsi Chróścina

     Pani Elżbieta Mojzyk – Sołtys wsi Dąbrowa

     Pan Józef Gerc – Sołtys wsi Karczów

     Pani Teresa Kowolik – Sołtys wsi Mechnice

     Pani Marzena Odziomek – Sołtys wsi Narok

     Pan Mieszko Puchała – Sołtys wsi Niewodniki

     Pani Żaneta Litwiniec – Sołtys wsi Nowa Jamka

     Pan Andrzej Piotrowicz – Sołtys wsi Prądy

     Pan Czesław Grabarz – Sołtys wsi Siedliska

     Pan Jerzy Niedworok – Sołtys wsi Skarbiszów

     Pani Gertruda Ledwig – Sołtys wsi Żelazna

 

Podstawą urlopowania sołtysa od pracy zawodowej jest art. 37a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  oraz §14 ust. 2 pkt 1 i 2 Statutu każdego wyżej wymienionego Sołectwa.

 

 

Administracja Gminy:

Pan Marek Leja  – Wójt Gminy

      Pan Erwin Marsolek – Zastępca Wójta

      Pan Janusz Staszowski – Sekretarz Gminy

      Pani Katarzyna Szafarska – Skarbnik Gminy

      Pani Jolanta Kubów – Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie

      Pani Marzena Nowak – Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie

      Pan Zbigniew Janowski – Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Dąbrowie

 

Opublikował(a): Katarzyna Gołębiowska-Jarek
Data publikacji: 01-09-2017 11:24
Przewiń do góry