Sesja Rady Gminy Dąbrowa

W dniu 20 października 2011 r. (czwartek) o godzinie 1600 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Dąbrowa odbędzie się sesja Rady Gminy Dąbrowa.

 

Porządek obrad:    

      1)      Sprawy regulaminowe:

a)     otwarcie sesji,

b)     stwierdzenie prawomocności obrad,

c)     przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.

      2)      Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami.

      3)      Zaopiniowanie informacji z działalności Gminnego Zrzeszenia LZS za sezon 2010/2011 oraz o stanie sportu i kultury fizycznej
w Gminie Dąbrowa.

      4)      Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu wyznaczonego zgodnie
z załącznikiem graficznym nr 1 do uchwały.

      5)      Przystąpienie do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uchwalonego uchwałą Nr XIV/109/2000 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 lutego 2000 r. w sprawie zmian miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Dąbrowa.

      6)      Ustalenie przebiegu drogi gminnej nr 109204 O.

      7)      Zmiana uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.

      8)      Zmiana budżetu gminy oraz zmiany uchwały Rady Gminy Dąbrowa w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2011 rok.

      9)      Przyjęcie i realizacja Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2011-2015.

 10)    Warunki funkcjonowania oraz tryb i sposób powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego. 

 11)    Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o oświadczeniach majątkowych radnych.

12)   Informacja Wójta Gminy o oświadczeniach majątkowych pracowników zobowiązanych do ich złożenia.

    13)      Interpelacje radnych.

    14)      Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o złożonych interpelacjach oraz odpowiedziach na nie.

    15)      Wolne wnioski i zapytania.

PRZEWODNICZĄCY

                                                                                                                                                         RADY GMINY DĄBROWA

 

Opublikował(a): Katarzyna Gołębiowska-Jarek
Data publikacji: 14-10-2011 12:01
Przewiń do góry