Stanowiska - załatwianie spraw w Urzędzie

PDFSchemat Organizacyjny Urzędu Gminy Dąbrowa (72,32KB)

Wójt Gminy – Katarzyna Gołębiowska - Jarek

pokój nr 6, parter
tel. wew.:  105 /sekretariat/
e-mail: 

Sprawy załatwiane:

 • Przygotowywanie projektów uchwał rady gminy.
 • Określanie sposobu wykonywania uchwał.
 • Gospodarowanie mieniem komunalnym.
 • Wykonywanie budżetu gminy.
 • Zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych  jednostek organizacyjnych.

Wójt kieruje bieżącymi sprawami gminy oraz reprezentuje ją na zewnątrz.
Wójt jest szefem obrony cywilnej gminy i szefem gminnego zespołu zarządzania kryzysowego.
Wójt wykonuje swoje zadania przy pomocy urzędu gminy i jest jego kierownikiem.

Zastępca Wójta – 

pokój nr 8, parter
e-mail:
tel. wew.:  105 /sekretariat/

Sprawy załatwiane:

 • Nadzorowanie spraw prowadzonych przez stanowiska pracy:
  • ds. budownictwa,
  • ds. gospodarki komunalnej i ochrony środowiska,
  • ds. mienia gminy,
  • ds. działalności gospodarczej i rolnictwa,
  • ds. gospodarki przestrzennej I.
 • Pełnienie funkcji przewodniczącego komisji przetargowej.
 • Pełnienie wiodącej roli w nadzorowaniu spraw związanych z prowadzeniem inwestycji i remontów obiektów mienia komunalnego, w tym także przedsięwzięć w zakresie   funduszu sołeckiego oraz w rozliczaniu i odbiorach technicznych inwestycji i remontów mienia komunalnego.
 • Pełnienie  obowiązków szefa obrony cywilnej gminy, w razie nieobecności w pracy Wójta.
 • Prowadzenie systemu informacji dla przedsiębiorców i inwestorów na temat możliwości i potrzeb inwestycyjnych.
 • Analizowanie zainteresowań inwestorów pod kątem planowanych inwestycji w Gminie.
 • Opracowywanie projektów ofert inwestycyjnych i ich promowanie.
 • Stała współpraca z organizacjami biznesowymi, agencjami promującymi rozwój przedsiębiorczości.
 • Naliczanie opłat za zajęcie pasa drogowego w obrębie dróg gminnych oraz sporządzanie decyzji w tym zakresie.

Sekretarz Gminy – Ilona Lenart

pokój nr 4, parter
e-mail: 
tel. wew.:  105 /sekretariat/

Sprawy załatwiane:

 • Nadzorowanie organizacji pracy Urzędu.
 • Pełnienie funkcji pełnomocnika wójta ds. wyborów- urzędnika wyborczego.
 • Pełnienie funkcji pełnomocnika ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi.
 • Pełnienie funkcji 1. zastępcy przewodniczącego komisji przetargowej.
 • Sporządzanie testamentów.
 • Nadzorowanie  udzielanych z Urzędu informacji o danych osobowych.
 • Współdziałanie z kancelarią prawniczą w zakresie  aktów prawnych podejmowanych  przez Radę Gminy oraz Wójta.
 • Nadzorowanie funkcjonowania Biuletynu Informacji Publicznej.
 • Udzielanie informacji publicznej.
 • Prowadzenie wspólnie z kancelarią prawniczą spraw sądowych dot. Gminy.
 • Przyjmowanie od stron skarg i wniosków  dot. pracy Urzędu i ich rozpatrywanie.

REFERAT  ORGANIZACYJNY

Stanowisko ds. Organizacyjnych – Joanna Nalepka

pokój nr 110, parter
e-mail: 
tel. wew.:  210

Sprawy załatwiane:

 • Prowadzenie spraw kadrowych Urzędu.
 • Pełnienie funkcji zastępcy koordynatora czynności kancelaryjnych Urzędu.
 • Sprawowanie funkcji administratora Biuletynu Informacji Publicznej.
 • Sprawowanie funkcji administratora bezpieczeństwa informacji Urzędu.
 • Sprawowanie opieki informatycznej.
 • Pełnienie funkcji sekretarza komisji przetargowej.
 • Pełnienie funkcji koordynatora gminnego w zakresie wsparcia elektronicznego przy organizacji na terenie gminy wyborów i referendów.
 • Prowadzenie rejestru skarg i wniosków, spisywanie do protokołu wniesionych ustnie skarg i wniosków dot. pracy Urzędu.

Sekretariat,

pokój nr 5 (sekretariat), parter
e-mail: 
tel. wew.: 105

Sprawy załatwiane:

 • Obsługa sekretariatu Wójta Gminy Dąbrowa.
 • Prowadzenie rejestru upoważnień i pełnomocnictw wydanych przez wójta.
 • Prowadzenie rejestru zarządzeń wójta i kierownika urzędu.
 • Przygotowywanie odpowiedzi na informacje publiczne.

Administrator Sieci Informatycznych – Zbigniew Chmurowski 

pokój nr 110, piętro
e-mail: 
tel. wew.: 205

Sprawy załatwiane:

 • Przygotowanie systemu teleinformatycznej tut. Urzędu do elektronicznego zarządzania dokumentacją (EZD), umożliwiającego wykonywanie w nim czynności kancelaryjnych, dokumentowanie przebiegu załatwiania spraw oraz gromadzenie i tworzenie dokumentów elektronicznych.
 • Realizacja archiwizacji elektronicznych dokumentów z zasobów serwerów i użytkowników tut. Urzędu
 • Prowadzenie spraw dotyczących legalności  stosowanego w Urzędzie Gminy oprogramowania komputerowego.

REFERAT PLANOWANIA I FINANSÓW

Skarbnik Gminy, Katarzyna Szafarska - Kierownik Referatu 

pokój nr 9, parter
e-mail: 
tel. wew.:  109

Sprawy załatwiane:

 • Prowadzenie polityki finansowej gminy.
 • Pełnienie funkcji głównego księgowego urzędu.
 • Pełnienie funkcji koordynatora kontroli zarządczej gminy.
 • Pełnienie funkcji drugiego zastępcy przewodniczącego komisji przetargowej.
 • Pełnienie funkcji koordynatora ds. współpracy z Generalnym Inspektorem Inspekcji Finansowej.

Zastępca Skarbnika Gminy, Agnieszka Kościółek

pokój nr 3, parter
e-mail: 
tel. wew.:  303

Sprawy załatwiane:

 • Prowadzenie ewidencji podatników podatku od środków transportu.
 • Prowadzenie sprawozdawczości budżetowej Gminy.

Podatki i opłaty lokalne, Aneta Baron –  Podinspektor

pokój nr 2, parter
e-mail: 
tel. wew.:  102

Podatki i opłaty lokalne, Krzysztof Berka –  Podinspektor

pokój nr 11, parter
e-mail: 
tel. wew.:  111

Sprawy załatwiane:

 • Sporządzanie decyzji w sprawach:
  • zmian geodezyjnych,
  • ulg podatkowych z tytułu nabycia gruntów,
  • umorzeń i odroczeń terminu płatności podatku,
  • zwolnienia  tytułu zaprzestania produkcji rolnej, ulg inwestycyjnych oraz wojskowym,
  • określającej wymiar podatku leśnego, rolnego i od nieruchomości.
 • Prowadzenie ewidencji i wymiaru podatku od posiadanych psów.
 • Prowadzeniem czynności dot. zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.
 • Współpraca z KRUS.

Księgowość budżetowa, Małgorzata Słowik – Inspektor 

pokój nr 3, parter
e-mail: 
tel. wew.:  103

Sprawy załatwiane:

 • Prowadzenie księgowości budżetowej wydatków.
 • Prowadzenie księgowości w zakresie zadań inwestycyjnych.
 • Prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem majątku od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz od ognia i innych żywiołów.
 • Sporządzanie list płac dla pracowników Urzędu Gminy i Zleceniobiorców.
 • Prowadzenie dokumentacji ZUS.
 • Sporządzanie druków RP-7 dla obecnych i byłych pracowników urzędu.

Księgowość podatkowa - Agnieszka Kramczyńska - Inspektor

pokój nr 2, parter
e-mail: 
tel. wew.:  311

Sprawy załatwiane:

 • Prowadzenie księgowości podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych i prawnych.
 • Współpraca  z sołtysami w sprawie prawidłowości  i terminowości prowadzenia inkasa należności podatkowych.
 • Wydawanie zaświadczeń z zakresu spraw podatkowych.

Księgowość budżetowa, Magdalena Tarczyńska - Podinspektor

pokój nr 11, parter
e-mail: 
tel. wew.:  111

Sprawy załatwiane:

 • Prowadzenie księgowości budżetowej dochodów
 • Prowadzenie księgowości w zakresie czynszu mieszkaniowego, dzierżawy gruntu, opłaty za użytkowanie wieczyste, opłaty adiacenckiej, opłaty za zajęcie pasa drogi
 • Prowadzenie egzekucji niepodatkowych należności budżetowych
 • Sporządzanie sprawozdań z wykonania dochodów Urzędu Gminy
 • Wystawianie faktur sprzedaży
 • Sporządzanie list płac dla zleceniobiorców

Kadry i Płace, Anastazja Gwość - Inspektor

pokój nr 110, parter
e-mail: 
tel. wew.:  410

Sprawy załatwiane:

 • Sporządzanie list płac dla pracowników Urzędu Gminy i Zleceniobiorców.
 • Prowadzenie dokumentacji ZUS, a w szczególności - naliczanie zasiłków chorobowych i macierzyńskich, odprowadzanie składek na ubezpieczenie społeczne, sporządzanie miesięcznych informacji i deklaracji ZUS.
 • Obliczanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, sporządzanie rocznej deklaracji oraz sporządzanie rocznych informacji o dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT). 
 • Sporządzanie deklaracji miesięcznych oraz rozlicznie rocznego podatku od osób fizycznych.
 • Wystawianie zaświadczeń i informacji o zarobkach pracowników.
 • Rozliczanie ryczałtów samochodowych.
 • Obsługa administracyjna, naliczanie i odprowadzanie wpłat związanych z gromadzeniem środków w ramach Pracowniczych Planów Kapitałowych

Biuro obsługi interesanta

Elżbieta Mojzyk– Specjalista

pokój nr 1, parter
e-mail: 
tel.wew.: 101

Sprawy załatwiane:

 • Obsługa Biura Podawczego Urzędu poprzez:

  • przyjmowanie, ewidencjonowanie, korespondencji oraz przesyłek,
  • prowadzenie rejestru przesyłek wpływających i wychodzących ,
  • wysyłanie i nadawanie korespondencji i przesyłek,
  • udzielanie  informacji  interesantom,   a  w razie  potrzeby - kierowanie  ich  do właściwych stanowisk pracy.

Kasa, Aldona Opolska - Podinspektor ( Zastępstwo Krzysztof Berka oraz Agnieszka Kramczyńska)

pokój nr 1, parter
e-mail: 
tel.wew.: 301

Sprawy załatwiane:

 • Obsługa kasy Urzędu.

Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami - Grzegorz Wocka

pokój nr 104; I piętro
e-mail: 
tel. wew.:  204. telefon bezpośredni: 77/427-81-64.

Sprawy załatwiane:

 • wdrożenie nowego systemu gospodarki odpadami.
 • współpraca z innymi samorządami w zakresie nowego systemu gospodarki odpadami.
 • opracowywanie projektów aktów prawnych w zakresie gospodarki odpadami dla Wójta Gminy i pod obrady Rady Gminy w celu wprowadzenia nowych rozwiązań niezbędnych do wprowadzenia nowego systemu gospodarki odpadami.
 • zaprojektowanie prostego i skutecznego systemu odbioru odpadów od mieszkańców gminy Dąbrowa.
 • opracowanie dla Wójta analizy ekonomicznej  polegającej na określeniu całego strumienia odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie gminy wraz z określeniem mechanizmu opłaty.
 • opracowanie zakresu zadań dla gminy w związku z wejściem w życie znowelizowanej ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach.
 • opracowanie  projektów:
 • umów o świadczeniu usług odbierania odpadów komunalnych,
 • umów między gminą a przedsiębiorcą na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy,
 • umów na odbieranie odpadów od właścicieli nieruchomości, której nie zamieszkują mieszkańcy.
 • prowadzenie w imieniu Wójta, akcji uświadamiającej mieszkańcom nowe rozwiązania w zakresie gospodarki odpadami, organizowanie wspólnie z sołtysami  zebrań wiejskich na ten temat.
 • kontrolowanie wykonywania ustaleń nowego systemu gospodarki odpadami na terenie gminy Dąbrowa.

Ochrona Powietrza, Patrycja Dobrowolska - Inspektor

pokój nr 103; I piętro
e-mail: 
tel. wew.:  203

Sprawy załatwiane:

 • Pełnienie funkcji Gminnego Koordynatora Programu Ochrony Powietrza.
 • Pełnienie nadzoru nad prawidłowym wdrażaniem systemu zarządzania jakością powietrza.
 • Udzielanie porad mieszkańcom w zakresie wymiany źródła centralnego ogrzewania i  ciepłej wody użytkowej.
 • Prowadzenie edukacji mieszkańców, organizacja spotkań w zakresie oszczędności zużycia energii oraz ekologicznych i zdrowotnych korzyści z wymiany źródła ciepła.
 • Pełnienie funkcji Koordynatora ds. promocji i realizacji programu ,,Czyste Powietrze''.
 • Pomoc w wypełnianiu i składaniu wniosków o dofinansowanie do termomodenizacji do WFOŚiGW w Opolu
 • Realizacja i koordynacja zadań wynikających z wytycznych (Programu Ochrony Powietrza dla województwa opolskiego).
 • Realizacja zadań związanych z prowadzeniem Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Gospodarka komunalna, Piotr Dzierżanowski – Inspektor

pokój nr 104; I piętro
e-mail: 
tel. wew.: 404

Sprawy załatwiane:

 • Związane z utrzymaniem porządku i czystości w Gminie.
 • Związane z realizacją przepisów o ochronie środowiska, w tym wydawanie decyzji środowiskowych.
 • Prowadzenie spraw związanych z bieżącą eksploatacją mienia komunalnego będącego w administrowaniu przez Urząd Gminy, w tym zwłaszcza dotyczące:
  • bieżącej eksploatacji oświetlenia drogowego,
  • utrzymania w należytym stanie dróg gminnych i chodników przy tych drogach,
  • współpraca ze spółką Wodociągi i Kanalizacja w Opolu w zakresie kanalizacji sanitarnej,
  • współpraca z Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Komprachcicach w zakresie zaopatrzenia mieszkańców Gminy w wodę.
 • Realizacja zadań własnych Gminy wynikających z przepisów Prawa Wodnego.
 • Kierowanie, organizowanie, nadzorowanie i rozliczanie z efektów pracy grupy konserwatorów Urzędu.
 • Prowadzenie spraw dotyczących komunikacji autobusowej na terenie Gminy.
 • Sporządzanie zezwoleń na usunięcie drzew lub krzewów.
 • Prowadzenie spraw zagospodarowania lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa.
 • Wymierzanie kar pieniężnych za samowolne usunięcie drzew i krzewów.
 • Wnioskowanie o zgodę na przeznaczenie gruntów leśnych na cele nierolnicze i nieleśne.
 • Zarządzanie usunięcia zadrzewienia lub zakrzaczenia pogarszającego widoczność sygnałów i pociągów, utrudniające budowę i eksploatację urządzeń kolejowych lub powodującego zaspy śnieżne.
 • Prowadzenie spraw związanych z utrzymywaniem zieleni gminnej i zadrzewień.
 • Prowadzenie sprawy w zakresie ochrony przyrody, zwłaszcza na obszarze Natura 2000.
 • Prowadzenie spraw związanych z funduszem sołeckim, współpraca z sołtysami w tym zakresie.

Pozyskiwanie środków pozabudżetowych, Agnieszka Jakubowska - Inspektor

pokój nr 103, I piętro
e-mail: 
tel. wew.:  403

Sprawy załatwiane:

 • Poszukiwanie ze wszelkich dostępnych źródeł środków finansowych  na realizację programów wyznaczonych przez Wójta i zgodnych ze strategią gminy.
 • Sporządzanie wniosków o dofinansowanie zadań gminy.
 • Doradztwo w przygotowaniu wniosków o dofinansowanie  sporządzanych przez jednostki organizacyjne i pomocnicze gminy.
 • Rozliczanie finansowe zadań gminy, zrealizowanych przy wsparciu finansowym ze środków pozabudżetowych.
 • Bieżące informowanie przełożonego o występujących ryzykach w trakcie realizacji zadań.
 • Sprawdzanie pod względem merytorycznym i finansowym sprawozdań  składanych przez organizacje pozarządowe z wykorzystania dotacji udzielonych w ramach programu współpracy gminy z tymi organizacjami.
 • Koordynacja spraw związanych z Aglomeracją Opolską. 
 • Reprezentowanie gminy w stowarzyszeniach, zgodnie z upoważnieniami wydanymi przez Wójta.
 • Nadzór nad realizacją funduszu sołeckiego.

Promocja, Ilona Gwizdak -Sołtysek - Inspektor

pokój nr. 10, parter
e-mail: promocja@gminadabrowa.pl
tel. wew.:  310

Sprawy załatwiane:

 • Realizacja zadań związanych z promocją Gminy Dąbrowa, a w szczególności:
 • realizacja założeń Strategii Rozwoju Gminy Dąbrowa w zakresie promocji, rozwoju gospodarczego, turystyki i rekreacji;
 • nadzór nad przygotowywaniem wydawnictw oraz innych materiałów informacyjnych i reklamowych, promujących Gminę Dąbrowa;
 • koordynowanie działań związanych z komunikacją społeczną i promocją Gminy Dąbrowa w mediach tradycyjnych i elektronicznych;
 • zarządzanie oficjalnymi profilami gminy w Social Mediach wraz z zamieszczaniem w nich aktualnych informacji;
 • redagowanie tekstów, informacji i opracowań dotyczących działalności gminy;
 • sporządzanie wniosków o wyróżnienia lub nagrody dla jednostek Gminy, liderów i organizacji lokalnych;
 • organizowanie spotkań, konferencji kształtujących pozytywny wizerunek gminy;
 • inicjowanie imprez o charakterze promocyjnym, kulturalnym, turystycznym i sportowym oraz współudział w ich organizacji;
 • współpraca i koordynacja działalności jednostek organizacyjnych gminy, instytucji i organizacji pozarządowych w zakresie organizacji imprez;
 • opracowanie i aktualizacja kalendarza imprez gminnych;
 • prowadzenie działań na rzecz integracji społecznej;
 • organizowanie wizyt i wyjazdów związanych ze współpracą z miastami partnerskimi oraz wyjazdów studyjnych;
 • współpraca z organizacjami turystycznymi i gospodarczymi;
 • aktualizacja tablic ogłoszeniowych oraz ekspozycji tematycznych w Urzędzie Gminy Dąbrowa;
 • prowadzenie dokumentacji fotograficznej najważniejszych wydarzeń kulturalnych i sportowych gminy.

URZĄD STANU CYWILNEGO

Kierownik –  Aneta Zdero

pokój nr 14, parter
e-mail: 
tel. wew.:  114

 • Sporządzanie testamentów alograficznych.
 • Przyjmowanie oświadczeń o:
  • wstąpieniu w związek małżeński,
  • braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa,
  • wyborze nazwiska jakie będzie nosić małżonkowie i dzieci zrodzone
   z małżeństwa,
  • wstąpieniu w związek małżeński poza siedzibą Urzędu Stanu Cywilnego,
  • wstąpieniu w związek małżeński w wypadku niebezpieczeństwa grożącego bezpośrednio życiu jednej ze stron,
  • powrocie małżonka rozwiedzionego do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa,
  • uznaniu dziecka,
  • nadaniu dziecku nazwiska męża matki,
  • zmianie imienia (imion) dziecka wpisanego do aktu w chwili jego sporządzenia.
 • Prowadzenie ksiąg i aktów zbiorczych urodzeń małżeństw i zgonów,dokonywanie wzmianek marginesowych i przypisów, wypisywanie odpisów zupełnych i skróconych aktów stanu cywilnego, wydawanie zaświadczeń o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub o ich braku oraz zaświadczeń o zaginięciu lub zniszczeniu księgi.
 • Wydawanie decyzji administracyjnych wynikających z prawa o aktach stanu cywilnego oraz Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego dotyczącego sprostowania oczywistego błędu pisarskiego w akcie stanu cywilnego,odtworzeni, ustalenia lub uzupełnienia treści aktu stanu cywilnego, wpisania do polskich ksiąg aktu sporządzonego za granicą oraz skrócenia miesięcznego terminu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego.
 • Wydawanie zaświadczeń o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa na podstawie art. 41 § l Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego(ślub konkordatowy).
 • Wydawanie zaświadczeń o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą.
 • Wydawanie zezwoleń na przeglądanie ksiąg stanu cywilnego.
 • Przyjmowanie do protokołu zgłoszenia urodzenia lub zgonu.
 • Wyznaczanie biegłego lub tłumacza, jeżeli osoba obowiązana do zgłoszenia urodzenia lub zgonu nie może porozumieć się ani ustnie ani pisemnie.
 • Występowanie do sądu o unieważnienie lub sporządzenie aktu stanu cywilnego oraz o ustalenie treści aktu stanu cywilnego.
 • Zwracanie się do sądu w przypadku wystąpienia wątpliwości, co do zawieranego małżeństwa.
 • Powiadamianie na piśmie osobę zainteresowana o przyczynach odmowy sporządzenia aktu małżeństwa zawartego zgodnie, z Kodeksem rodzinnymi opiekuńczym (ślub konkordatowy).
 • Prowadzenie spraw związanych z uczestnictwem w wyborach osób niepełnosprawnych.

Zastępca kierownika USC, Małgorzata Stępień  

pokój nr 15, parter
e-mail: 
tel. wew.:  115

Sprawy załatwiane:

 • Prowadzenie spraw i czynności materialno technicznych związanych z ewidencją ludności: zameldowanie na pobyt stały i pobyt czasowy, wymeldowanie z pobytu stałego i czasowego, zarejestrowanie danych i zdarzeń objętych obowiązkiem meldunkowym, niezbędnych do zaktualizowania ewidencji.
 • Prowadzenia postępowania w zakresie ewidencji ludności (wymeldowanie z miejsca pobytu stałego w drodze decyzji administracyjnych).
 • Wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego i zaświadczeń.
 • Prowadzenie rejestru wyborców.
 • Prowadzenie archiwum zakładowego.
 • Pełnienie funkcji koordynatora czynności kancelaryjnych Urzędu.

Dowody osobiste, Mariola Przybyła – Inspektor

pokój nr 15, parter
e-mail: 
tel. wew.:  116

Sprawy załatwiane:

 • Dokonywanie niezbędnych czynności przygotowawczych związanych ze stwierdzeniem przez Wójta własnoręczności podpisu (m.in. przyjęcie podania, określenie wysokości opłaty skarbowej, dokonanie wpisów na pieczęci, kierowanie stron do Wójta).
 • Przyjmowanie wniosków o wydanie dowodów osobistych.
 • Wydawanie nowych dowodów osobistych i unieważnianie dowodów dotychczasowych.
 • Przyjmowanie oświadczeń o utracie dowodów osobistych i wystawianie zaświadczeń.
 • Unieważnianie dowodów osobistych utraconych i osób zmarłych.
 • Przyjmowanie wniosków o wydanie dowodów osobistych od osób zameldowanych na pobyt czasowy i przekazywanie do organu gminy właściwego ze względu na miejsce pobytu stałego lub ostatniego pobytu stałego.
 • Udostępnianie danych ze zbiorów: mieszkańców, zamieszkania cudzoziemców i rejestru pesel, na pisemny wniosek zainteresowanego podmiotu
 • Sporządzanie projektów aktów stanu cywilnego.
 • Wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego i zaświadczeń.
 • Poświadczanie zgodności danych zawartych we wniosku o wydanie dowodu osobistego z aktem urodzenia lub małżeństwa.

SAMODZIELNE STANOWISKA:

Kierownik Referatu Infrastruktury i Rozwoju - Rajmund Kulza 

pok nr 102 ; I piętro 
e-mail: 
tel.wew: 202

Inwestycje i rozwój gminy, Ireneusz Racławicki – Inspektor 

pokój nr 101, I piętro
e-mail:  
tel. wew.:  201

Sprawy załatwiane:

 • Prowadzenie spraw związanych z realizacją inwestycji i remontów mienia komunalnego.
 • Planowanie potrzeb oraz przygotowywanie wniosków dotyczących remontów i inwestycji.
 • Nadzorowanie i organizacja odbioru robót budowlanych.
 • Obsługa inwestorów Gminy Dąbrowa, m.in. poprzez:
  • prowadzenie systemu informacji dla przedsiębiorców i inwestorów na temat możliwości i potrzeb inwestycyjnych,
  • identyfikowanie potrzeb inwestycyjnych na terenie Gminy Dąbrowa,
  • opracowywanie projektów ofert inwestycyjnych i ich promowanie,
  • przygotowywanie prezentacji inwestycyjnej Gminy Dąbrowa,
  • stałą współpracę z organizacjami biznesowymi, agencjami promującymi rozwój przedsiębiorczości,
  • działanie na rzecz poprawy warunków prowadzenia działalności gospodarczej w Gminie Dąbrowa.
 • Współpraca z zarządem dróg ponadgminnych w zakresie utrzymania oraz remontów i inwestycji.

Budownictwo, Emila Baucz – Podinspektor (zastępstwo Patrycja Dobrowolska) 

pokój nr 402; I piętro
e-mail: 
tel. wew.:  203

Sprawy załatwiane:

 • Prowadzenie inwestycji i remontów gminnych na mieniu gminnym.
 • Prowadzenie spraw związanych z inwestycjami w zakresie oświetlenia ulicznego.
 • Sporządzanie postanowień dot. podziału nieruchomości.
 • Współpraca z zarządem dróg ponadgminnych w zakresie uwag zgłaszanych przez radnych i mieszkańców gminy.

Mienie gminy, Lidia Sienkiewicz - Podinspektor

pokój nr 109; I piętro
e-mail: 
tel. wew.:  209

Sprawy załatwiane:

 • Bieżące gospodarowanie mieniem komunalnym Gminy Dąbrowa, poprzez w szczególności:
  • prowadzenie na bieżąco wykazu posiadanego przez Gminę mienia komunalnego uwzględniającego: lokalizację w poszczególnych sołectwach Gminy, obszar, rodzaj zabudowy, nr księgi wieczystej, aktualny zarządca nieruchomości, zakres na jaki została zawarta umowa.
  • prowadzenie rejestru umów dot. oddania w zwykły zarząd, użyczenia, najmu, dzierżawy lub oddania w trwały zarząd posiadanego mienia,
  • organizowanie przetargów na  zbycie mienia oraz prowadzenie dalszych procedur związanych ze zbyciem mienia,
  • sporządzanie informacji o aktualnym stanie mienia.           
 • Wydawanie decyzji:
  • zatwierdzających projekt podziału nieruchomości,
  • o przekształcaniu prawa użytkowania w prawo własności,
  • o opłatach za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
  • w sprawie trwałego zarządu.
 • Prowadzenie spraw związanych z rozgraniczaniem nieruchomości.
 • Prowadzenie ewidencji numeracji porządkowej nieruchomości.
 • Prowadzenie spraw związanych z naliczaniem opłat adiacenckiej.
 • Komunalizacja Nieruchomości Skarbu Państwa.

Działalność gospodarcza, Katarzyna Dworczak – Inspektor

pokój nr 10; parter
e-mail: 
tel. wew.:  110

Sprawy załatwiane:

 • Związane z rozpoczęciem, prowadzeniem i wykreśleniem działalności gospodarczej.
 • Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
 • Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom.
 • Prowadzenie spraw dot.  wyborów do Walnego Zgromadzenia Izby Rolniczej.
 • Współpraca z sołtysami w zakresie rolnictwa.
 • Prowadzenie spraw związanych z realizacją właściwych przepisów dotyczących ochrony zabytków.
 • Przewodniczenie komisji ds. szacowania strat w razie wystąpienia klęsk żywiołowych.
 • Prowadzenie strony internetowej www.gminadabrowa.pl oraz www.bip.gminadabrowa.pl

Biuro Rady Gminy, Małgorzata Stępień – Zastępca kierownika USC

pokój nr 105, I piętro
e-mail: 
tel. wew.:  205

Sprawy załatwiane:

 • Obsługa administracyjna rady gminy i komisji rady gminy.
 • Współdziałanie i udzielanie pomocy administracyjnej sołtysom i radom sołeckim.
 • Wytwarzanie dokumentacji wyborczej i referendalnej.

Gospodarka przestrzenna, Michaela Paniczek – Inspektor 

pokój nr 108, I piętro
e-mail:   
tel. wew.:  208

Sprawy załatwiane:

 • Prowadzenie wszystkich spraw związanych z realizacją właściwych przepisów o zagospodarowaniu przestrzennym gminy, za wyjątkiem spraw dotyczących opłaty planistycznej.

Zarządzanie kryzysowe, Jacek Kunysz – Inspektor

pokój nr 107, I piętro
e-mail: 
tel. wew.:  207

Sprawy załatwiane:

 • Prowadzenie spraw dot. utrzymania w gotowości bojowej jednostek OSP oraz obiektów remizy w tym  organizowanie corocznych zawodów sportowo- pożarniczych OSP.
 • Podejmowanie działań  związanych z  zapobieganiem sytuacji  kryzysowych na terenie Gminy, w tym opracowywanie stosownych planów.
 • Opracowywanie planów ochrony Gminy przed powodzią.
 • Współdziałanie z szefem OC w zakresie likwidacji klęsk żywiołowych i innych zdarzeń losowych na terenie Gminy.
 • Podejmowanie działań w celu zapewnienia porządku publicznego na terenie gminy Dąbrowa poprzez współpracę z właściwymi organami w tym zakresie.
 • Wykonywanie  zadań zleconych w zakresie spraw obronnych i obrony cywilnej
 • Prowadzenie spraw dot. likwidacji niewybuchów

OBSŁUGA TECHNICZNA:

Półtorak Piotr
Sylweriusz Bąk
Bogdan Partyka

 • Prace konserwatorsko-remontowe na obiektach gminnych
 • Obsługa kotłów c.o.

Grażyna Miecznik
Beata Marciniak-Bieniusa

 • Sprzątanie urzędu
Opublikował(a): Grzegorz Jeziorański
Data publikacji: 23-09-2011 11:02
Przewiń do góry