Wycinka drzewa – zmiana ustawy

Od 17 czerwca (sobota) br., zacznie obowiązywać ustawa z 11 maja br. o zmianie ustawy o ochronie przyrody. Oznacza to, że każda wycinka drzew i krzewów podlega od tego dnia znowelizowanym przepisom.

Wymóg zezwolenia lub zgłoszenia zamiaru wycięcia dotyczy drzew o obwodach pni mierzonych na wysokości 5 cm nad gruntem, przekraczających:

  • 80 cm – dla topoli, wierzb, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego;
  • 65 cm – dla kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej, platanu klonolistnego;
  • 50 cm – dla pozostałych gatunków drzew – nie dotyczy to drzew owocowych, z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków lub na terenach zieleni.

 

Osoby fizyczne, usuwające drzewa na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej:

Przed usunięciem drzewa należy o takim zamiarze poinformować Urząd Gminy Dąbrowa. Zgłoszenie powinno zawierać: imię i nazwisko wnioskodawcy, oznaczenie nieruchomości, z której drzewo ma być usunięte, oraz rysunek albo mapę określającą usytuowanie drzewa na nieruchomości. Mapa może być wykonana odręcznie, jednak powinna umożliwiać bezsporne zlokalizowanie drzewa na danym terenie. Zgłoszenie można pobrać na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Dąbrowa lub osobiście. Zgłoszenia może dokonać jedynie właściciel nieruchomości. W przypadku współwłasności niezbędne jest uzyskanie zgody wszystkich współwłaścicieli nieruchomości lub pełnomocnictwa do występowania w ich imieniu. Po otrzymaniu zgłoszenia pracownicy tut. Urzędu w ciągu 21 dni dokonają oględzin. Usunięcie drzewa bez zgłoszenia lub wbrew wydanemu sprzeciwowi traktowane jest jako wycinka bez zezwolenia i sankcjonowane administracyjną karą pieniężną. Wydanie sprzeciwu upoważnia właściciela do złożenia wniosku o decyzję zezwalającą na usunięcie drzewa. W takim wypadku należy rozważyć możliwość zadeklarowania rekompensaty przyrodniczej w formie nasadzeń zastępczych.

WAŻNE! – tryb ten dotyczy tylko sytuacji, gdy wycięcie drzew nie wynika z prowadzenia działalności gospodarczej i każdy z właścicieli/współwłaścicieli jest osobą fizyczną.

Opublikował(a): Grzegorz Jeziorański
Data publikacji: 16-06-2017 11:50
Przewiń do góry