Obwieszczenie Wójta Gminy z 1 czerwca 2017r. w sprawie GP.6733.42.2016.MP

Dąbrowa, dnia 1 czerwca 2017 r.

GP.6733.42.2016.MP

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Wójta Gminy Dąbrowa

 

         Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.)

z a w i a d a m i a m 

o wydaniu postanowienia w sprawie podjęcia zawieszonego postępowania w sprawie GP.6733.42.2016.MP dotyczącego ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej: budowę linii energetycznej napowietrzno-kablowej wraz z montażem słupów oświetlenia drogowego, oznaczenia geodezyjne: obręb Niewodniki, AM-1, części działek nr 158 i 139.

 

Powyższe postanowienie znajduje się w pok. 108 Urzędu Gminy Dąbrowa, ul. Ks. prof. Józefa Sztonyka 56.

Strony postępowania mogą w terminie 7 dni od dnia dokonania ogłoszenia zapoznać się w Urzędzie Gminy Dąbrowa z treścią przedmiotowego postanowienia w godzinach przyjęć interesantów.

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
 

z up. Wójta
Erwin Marsolek
Zastępca Wójta

 

Opublikował(a): Katarzyna Gołębiowska-Jarek
Data publikacji: 02-06-2017 11:56
Przewiń do góry