Sesja Rady Gminy

O G Ł O S Z E N I E

 

W dniu 1 czerwca 2017 r. (czwartek) o godzinie 1600 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Dąbrowa, odbędzie się sesja Rady Gminy.

Porządek obrad:    

 1.    Sprawy regulaminowe:
  1. otwarcie sesji,
  2. stwierdzenie prawomocności obrad
  3. przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
 2. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Dąbrowa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2016.
 3. Informacji z działalności Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji za 2016 rok.
 4. Ocena zasobów pomocy społecznej za 2016 r. w Gminie Dąbrowa.
 5. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dąbrowa za 2016 r.
 6. Udzielenie Wójtowi Gminy Dąbrowa absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok.
 7. Zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Dąbrowie za 2016 rok.
 8. Zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie za 2016 rok.
 9. Zatwierdzenie rocznego skonsolidowanego bilansu Gminy Dąbrowa za 2016 rok.
 10. Przystąpienie do opracowania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dąbrowa.
 11. Zarządzenie przedterminowych wyborów sołtysa i rady sołeckiej w sołectwie Skarbiszów.
 12. Zarządzenie wyborów sołtysów i rad sołeckich w sołectwie Lipowa, Siedliska i Niewodniki.
 13. Zmiana Uchwały Nr XXVI/183/17 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy Dąbrowa na 2017 r.
 14. Zmiana uchwały Rady Gminy Dąbrowa Nr XXVI/182/17 z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.
 15. Interpelacje radnych.
 16. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o złożonych interpelacjach oraz udzielonych odpowiedziach na te interpelacje.
 17. Wolne wnioski i zapytania.

 

 

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY DĄBROWA
/-/ Kazimierz Wojdyła

Opublikował(a): Katarzyna Gołębiowska-Jarek
Data publikacji: 29-05-2017 11:46
Przewiń do góry