Sesja Rady Gminy

O G Ł O S Z E N I E

W dniu 30 marca 2017 r. (czwartek) o godzinie 1600 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Dąbrowa, odbędzie się sesja Rady Gminy.

Porządek obrad:    

 1.    Sprawy regulaminowe:
  1. otwarcie sesji,
  2. stwierdzenie prawomocności obrad
  3. przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
 2. Sprawozdanie Wójta z działalności  w okresie między sesjami.
 3. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego w gminie Dąbrowa za 2016 rok.
 4. Informacja z realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych za 2016 rok.
 5. Wyrażenie opinii w przedmiocie zmiany granic Gminy Dąbrowa oraz wystąpienia z wnioskiem w sprawie zmiany granic.
 6. Przyjęcie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt dla Gminy Dąbrowa w roku 2017.
 7. Przedłużenie taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę.
 8. Zmiana uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze
  i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego zwolnienia z opłat , jak również trybu ich pobierania.
 9. Przystąpienie Gminy Dąbrowa do realizacji projektu pn. „Nowa perspektywa pomocy społecznej w Gminie Dąbrowa”.
 10. Zarządzenie przedterminowych wyborów sołtysa i rady sołeckiej w sołectwie Nowa Jamka.
 11. Dostosowanie sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
 12. Zmiana uchwały Nr XXVI/183/17 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy Dąbrowa na 2017 rok.
 13. Zmiana uchwały Nr XXVI/182/17 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawi uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.
 14. Interpelacje radnych.
 15. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o złożonych interpelacjach oraz udzielonych odpowiedziach na te interpelacje.
 16. Wolne wnioski i zapytania.

 

 

PRZEWODNICZĄCY

RADY GMINY DĄBROWA

/-/ Kazimierz Wojdyła

Opublikował(a): Katarzyna Gołębiowska-Jarek
Data publikacji: 24-03-2017 09:45
Przewiń do góry