Fundusz Sołecki Dąbrowa 2017

Na rok 2017,  dla sołectwa Dąbrowa, została przyznana kwota w wysokości 26 900,10 zł.***

Zaplanowane przedsięwzięcia:

1. utrzymanie terenów zielonych
2. odnowienika zbiornika wodnego - etap IV
3. organizacja imprez i uroczystości wiejskich
4. montaż placu zabaw
5. montaż siłowni zewnętrznej

*** Zgodnie z art. 2 ust. 1 i 2 ustawy z 20.02.2009r. o funduszu sołeckim, wysokość środków wyliczana jest według wzoru:    

 F =    { 2 + __Lm__ }  x Kb
                      100

F- wysokość środków przeznaczonych na dane sołectwo, jednak nie więcej niż dziesięciokrotność Kb

Lm – liczba mieszkańców sołectwa wg. stanu na dzień 30 czerwca roku poprzedzającego rok budżetowy, określona na podstawie prowadzonego przez gminę zbioru danych stałych mieszkańców

Kb – kwota bazowa – obliczona jako iloraz wykonanych dochodów bieżących danej gminy, o których mowa w przepisach o finansach publicznych, za rok poprzedzający rok budżetowy o dwa lata oraz liczby mieszkańców zamieszkałych na obszarze danej gminy, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok budżetowy o dwa lata, ustalonej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego

Opublikował(a): Katarzyna Gołębiowska-Jarek
Data publikacji: 02-02-2017 15:54
Przewiń do góry