Sesja Rady Gminy Dąbrowa

Dąbrowa, 2017-01-26
BRG.0002.2.2017

 

ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU SESJI RADY GMINY DĄBROWA

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2016.446 ze zm.), zwołuję  na dzień 30 stycznia 2017 r. (poniedziałek) o godzinie 1600 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Dąbrowa, ul. Ks. Prof. J. Sztonyka 56, sesję Rady Gminy Dąbrowa.

Proponowany porządek obrad:                      

 1.    Sprawy regulaminowe:
  1. otwarcie sesji,
  2. stwierdzenie prawomocności obrad
  3. przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
 2. Sprawozdanie Wójta z działalności  w okresie między sesjami.
 3. Zmiana uchwały Nr II/4/14 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 4 grudnia 2014 r. w sprawie powołania składów osobowych stałych Komisji Rady Gminy Dąbrowa.
 4. Zmiana uchwały Nr II/5/14 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 4 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru przewodniczących stałych Komisji Rady Gminy.
 5. Metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty.
 6. Określenie rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Dąbrowa w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowywania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi.
 7. Ustalenie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Dąbrowa.
 8. Uchwalenie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2017.
 9. Zatwierdzenie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy na rok 2017.
 10. Zatwierdzenie planu pracy Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy na rok 2017.
 11. Zatwierdzenie planu pracy Komisji Spraw Samorządowych Rady Gminy na rok 2017.
 12. Zatwierdzenie planu pracy Komisji Promocji i Współpracy z Gminami Partnerskimi Rady Gminy Dąbrowa na rok 2017
 13. Uchwalenie wieloletniej prognozy finansowej.
 14. Uchwała budżetowa gminy Dąbrowa na 2017 rok.
 15. Interpelacje radnych.
 16. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o złożonych interpelacjach oraz udzielonych odpowiedziach na te interpelacje.
 17. Wolne wnioski i zapytania.

 

PRZEWODNICZĄCY

RADY GMINY DĄBROWA
 /-/ Kazimierz Wojdyła 

 

 

Otrzymują:

Radni:

Pan Karol Gregulec – Mechnice

Pan Alfred Biskup - Chróścina

Pan Ryszard Gonschior - Chróścina

Pan Mariusz Konopa - Ciepielowice

Pan Karol Widacha – Dąbrowa

Pan Andrzej Pośliński – Dąbrowa

Pan Leszek Koksanowicz – Karczów

Pan Robert Rutowicz – Skarbiszów

Pani Maria Rynkowska – Mechnice

Pani Maria Sikora – Narok

Pan Rafał Lyga – Niewodniki

Pan Kazimierz Wojdyła – Prądy

Pan Waldemar Prudlik – Żelazna

 

Niniejsze zawiadomienie zobowiązuje pracodawcę do zwolnienia radnego od pracy zawodowej w celu umożliwieniu mu brania udziału w pracach organów gminy, na podstawie art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym.

 

 

Administracja Gminy:

Pan Marek Leja  – Wójt Gminy

      Pan Erwin Marsolek – Zastępca Wójta

      Pani Katarzyna Szafarska – Skarbnik Gminy

      Pani Jolanta Kubów – Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie

      Pani Marzena Nowak – Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie

Pan Janusz Staszowski – Dyrektor Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół  i Przedszkoli w Dąbrowie

      Pan Zbigniew Janowski – Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Dąbrowie

 

 

 

Opublikował(a): Katarzyna Gołębiowska-Jarek
Data publikacji: 27-01-2017 09:36
Przewiń do góry