Sesja Rady Gminy Dąbrowa

W dniu 29 grudnia 2016 r. (czwartek) o godzinie 1200 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Dąbrowa, odbędzie się sesja Rady Gminy.

Porządek obrad:    

 1.    Sprawy regulaminowe:
  1. otwarcie sesji,
  2. stwierdzenie prawomocności obrad
  3. przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
 2. Sprawozdanie Wójta z działalności  w okresie między sesjami.
 3. Plan pracy Rady Gminy Dąbrowa na 2017.
 4. Zmiana uchwały nr XXIII/149/16 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 października 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Dąbrowa i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 5. Zarządzenie wyborów sołtysów i rad sołeckich w sołectwach Chróścina i Ciepielowice.
 6. Przyjęcie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016- 2020.
 7. Przyjęcie Gminnego Programu Wspierania Rodziny na terenie Gminy Dąbrowa w latach 2016-2018.
 8. Zmiana uchwały Nr XXII/152/16 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 października 2016 r. w sprawie wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostek organizacyjnych Gminy Dąbrowa.
 9. Statut Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Dąbrowie.
 10. Zmiana uchwały Nr XXX/261/02 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 22 kwietnia 2002 r. w sprawie likwidacji Publicznego Przedszkola w Żelaznej.
 11. Zmiana Uchwały Nr XIII/91/15 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy Dąbrowa na 2016 r.
 12. Zmiana uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2017 rok.
 13. Opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Dąbrowa.
 14. Interpelacje radnych.
 15. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o złożonych interpelacjach oraz udzielonych odpowiedziach na te interpelacje.
 16. Wolne wnioski i zapytania.

 

 

PRZEWODNICZĄCY

RADY GMINY DĄBROWA

/-/ prof. dr hab. inż. Piotr Wieczorek

Opublikował(a): Grzegorz Jeziorański
Data publikacji: 29-12-2016 08:26
Przewiń do góry