Sesja Rady Gminy

O G Ł O S Z E N I E

W dniu 27 października 2016 r. (czwartek) o godzinie 1600 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Dąbrowa, odbędzie się sesja Rady Gminy.

Porządek obrad:    

 1.    Sprawy regulaminowe:
  1. otwarcie sesji,
  2. stwierdzenie prawomocności obrad
  3. przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
 2. Sprawozdanie Wójta z działalności  w okresie między sesjami.
 3. Sprawozdanie Gminnego Zrzeszenia LZS za 2015 rok.
 4. Zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego powierzenia Gminie Krapkowice realizacji zadania publicznego.
 5. Wyrażenie zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej stanowiącej mienie komunalne gminy.
 6. Określenie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Dąbrowa i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 7. Skarga na działania Kierownika OPS w Dąbrowie.
 8. Zmiana Uchwały Nr XIII/91/15 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy Dąbrowa na 2016 r.
 9. Wspólna obsługa administracyjna, finansowa i organizacyjna jednostek organizacyjnych Gminy Dąbrowa.
 10. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o oświadczeniach majątkowych radnych.
 11. Informacja Wójta Gminy o oświadczeniach majątkowych pracowników zobowiązanych do ich złożenia.
 12. Interpelacje radnych.
 13. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o złożonych interpelacjach oraz udzielonych odpowiedziach na te interpelacje.
 14. Wolne wnioski i zapytania.

 

PRZEWODNICZĄCY

RADY GMINY DĄBROWA

/-/ prof. dr hab. inż. Piotr Wieczorek

Opublikował(a): Katarzyna Gołębiowska-Jarek
Data publikacji: 21-10-2016 08:22
Przewiń do góry