W dniu 7 lipca 2016 r. (czwartek) o godzinie 1600 w świetlicy wiejskiej w Niewodnikach, odbędzie się sesja Rady Gminy.

Porządek obrad:    

Proponowany porządek obrad:

 1. Sprawy regulaminowe
  1. otwarcie sesji,
  2. stwierdzenie prawomocności obrad,
  3. przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
 2. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie między sesjami.
 3. Zaopiniowanie sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji za 2015 rok.
 4. Przyjęcie apelu w sprawie nowelizacji przepisów regulujących dokonywanie zmian granic jednostek samorządu terytorialnego.
 5. Zmiana regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Dąbrowa.
 6. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dąbrowa.
 7. Określenie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
  z terenu Gminy Dąbrowa i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 8. Ustalenie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Dąbrowa.
 9. Określenie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 10. Określenie rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Dąbrowa w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości  i zagospodarowywania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi.
 11. Zmiana Uchwały Nr XXVII/192/13 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 21 marca 2013 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie cmentarza w Prądach.
 12. Zaopiniowanie projektu planu ochrony rezerwatu przyrody ,, Prądy’’.
 13. Wyrażenie zgody na zbycie w formie darowizny nieruchomości stanowiącej mienie komunalne gminy.
 14. Zmiana  uchwały w sprawie zawarcia Porozumienia międzygminnego dotyczącego powierzenia Gminie Opole budowy kanalizacji sanitarnych i stacji pomp, ich utrzymania i eksploatacji oraz zbiorowego odprowadzania ścieków komunalnych
 15. Zmiana Uchwały Nr XIII/91/15 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy Dąbrowa na 2016 r.
 16. Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej.
 17. Interpelacje radnych.
 18. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o złożonych interpelacjach oraz udzielonych odpowiedziach na te interpelacje.
 19.  Wolne wnioski i zapytania.

 

PRZEWODNICZĄCY

RADY GMINY DĄBROWA

/-/ prof. dr hab. inż. Piotr Wieczorek

Opublikował(a): Grzegorz Jeziorański
Data publikacji: 04-07-2016 08:35
Przewiń do góry