Nabór na ławników sądowych - uwaga zmiany!!!

UWAGA!!!
ZMIANA ZASAD KANDYDOWANIA NA ŁAWNIKA W ZWIĄZKU ZE ZMIANĄ 

USTAWY PRAWO O USTROJU SĄDÓW POWSZECHNYCH


INFORMACJA O NABORZE KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW DO SĄDU REJONOWEGO W OPOLU NA KADENCJĘ NA LATA 2012 - 2015

Na podstawie art. 158-163 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz.1070 ze zmianami)
 

WÓJT GMINY DĄBROWA


Zawiadamia, że do 30 czerwca 2011 r. w Urzędzie Gminy Dąbrowa, przyjmowane będą:

zgłoszenia kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Opolu.

Kandydatów na ławników zgłaszają:
prezesi właściwych sądów,
stowarzyszenia,
inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych
co najmniej 50 obywateli, mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy.

Ławnikiem może być wybrany ten, kto:
1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich, 
2) jest nieskazitelnego charakteru, 
3) ukończył 30 lat, 
4) jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku,
5) nie przekroczył 70 lat,
6) jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,
7) posiada co najmniej wykształcenie średnie.

Ławnikami nie mogą być:
1) osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze, 
2) osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego, 
3) funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń, 
4) adwokaci i aplikanci adwokaccy, 
5) radcy prawni i aplikanci radcowscy, 
6) duchowni, 
7) żołnierze w czynnej służbie wojskowej, 
8) funkcjonariusze Służby Więziennej,
9) radni gminy, powiatu i województwa.

Nie można być również ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.
Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy winna być wybrana osoba wykazująca szczególna znajomość spraw pracowniczych.
I. Do karty zgłoszenia kandydat ma obowiązek załączyć:
1) informację z Krajowego Rejestru Karnego,
2) oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
3) oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,
4) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika,
5) 2 aktualne fotografie, zgodnie z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,

DOKUMENTY WYMIENIONE W PUNKTACH 1) - 4) POWINNY BYĆ OPATRZONE DATĄ NIE WCZEŚNIEJSZĄ NIŻ 30 DNI PRZED DNIEM ZGŁOSZENIA.
II. Dodatkowo:
1) Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dot. tej organizacji. DOKUMENT POWINIEN BYĆ OPATRZONY DATĄ NIE WCZEŚNIEJSZĄ NIŻ 3 MIESIĄCE PRZED DNIEM ZGŁOSZENIA.
2) Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z 50 osób zgłaszających kandydata.
 
Koszty opłat za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz opłaty za badanie lekarskie i za  wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.
Koszty opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi podmiot, którego dotyczy odpis lub zaświadczenie.

                                                                                                                                              Wójt Gminy
                                                                                                                                              Marek Leja

                                                                                                                                    
Wzory karty zgłoszenia oraz druku listy popierającej kandydata na ławnika dostępne są w Biurze Rady Gminy oraz w Sekretariacie Urzędu Gminy, a także na stronie internetowej Urzędu Gminy
        
Pliki do pobrania:


DOCkarta zgloszenia - nowa.doc (56,00KB)

DOCLISTA OSÓB POPIERAJĄCYCH.doc (49,50KB)   

Opublikował(a): Katarzyna Gołębiowska-Jarek
Data publikacji: 15-06-2011 12:58
Przewiń do góry