Sesja Rady Gminy

W dniu 19 maja 2016 r. (czwartek) o godzinie 1600 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Dąbrowa, odbędzie się sesja Rady Gminy.

Porządek obrad:    

Proponowany porządek obrad:

 1. Sprawy regulaminowe.
  1. otwarcie sesji,
  2. stwierdzenie prawomocności obrad,
  3. przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
 2. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie między sesjami.
 3. Informacja z działalności GBP za 2015 rok.
 4. Ocena zasobów Pomocy Społecznej za 2015 r. w Gminie Dąbrowa.
 5. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Dąbrowa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2015.
 6. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2015, sprawozdanie finansowe oraz informacja o stanie mienia komunalnego gminy za rok 2015.
 7. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dąbrowa.
 8. Udzielenie Wójtowi Gminy Dąbrowa absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok.
 9. Zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Dąbrowie za 2015 rok.
 10. Zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie za 2015 rok.
 11. Zatwierdzenie rocznego skonsolidowanego bilansu Gminy Dąbrowa za 2015 rok.
 12. Przyjęcie i realizacja Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Dąbrowa.
 13. Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu ,,Ciepielowice”.
 14. Zmiana Uchwały Nr XIII/91/15 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy Dąbrowa na 2016 r.
 15. Interpelacje radnych.
 16. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o złożonych interpelacjach oraz  odpowiedziach na nie.
 17. Wolne wnioski i zapytania.

 

PRZEWODNICZĄCY

RADY GMINY DĄBROWA

/-/ prof. dr hab. inż. Piotr Wieczorek

 

 

Opublikował(a): Katarzyna Gołębiowska-Jarek
Data publikacji: 13-05-2016 12:41
Przewiń do góry