Sesja Rady Gminy Dąbrowa

31 marca 2016 r. (czwartek) o godzinie 16:00 w Urzędzie Gminy Dąbrowa odbędzie się sesja Rady Gminy z następującym porządkiem obrad

 1. Sprawy regulaminowe:
  • otwarcie sesji,
  • stwierdzenie prawomocności obrad,
  • przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
 2. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami.
 3. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Dąbrowa za 2015 r.
 4. Przedłużenie taryfy za zbiorowe odprowadzenie ścieków dla miejscowości Żelazna w Gminie Dąbrowa.
 5. Zatwierdzenie taryf za zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie Gminy Dąbrowa.
 6. Zatwierdzenie taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę.
 7. Zmiana uchwały na XIII/89/15 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 21 grudnia 2015 roku w sprawie dopłaty do 1m3 ścieków w 2016 roku.
 8. Przystąpienie Gminy Dąbrowa do realizacji projektu pn. ,, Bliżej rodziny i dziecka’’ – wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo – wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa VIII Integracja Społeczna, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, jako Partner Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu.
 9. Uchylenie uchwały nr XIV/94/16 z dnia 18 stycznia 2016 r. Rady Gminy Dąbrowa w sprawie przyjęcia zmiany Statutu Związku Gmin Śląska Opolskiego w Opolu.
 10. Rozpatrzenie skargi na Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie.
 11. Aktualność ,,Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dąbrowa’’ oraz obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Dąbrowa.
 12. Zmiana Uchwały Nr XIII/91/15 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy Dąbrowa na 2016 r.
 13. Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016.
 14. Interpelacje radnych.
 15. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o złożonych interpelacjach oraz  udzielonych odpowiedziach na te interpelacje.
 16. Wolne wnioski i zapytania.

PRZEWODNICZĄCY

RADY GMINY DĄBROWA

prof. dr hab. inż. Piotr Wieczorek

Opublikował(a): Grzegorz Jeziorański
Data publikacji: 24-03-2016 16:29
Przewiń do góry